Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp dân 6 tháng đầu năm 2014
Ngày cập nhật 06/01/2014

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA TT HĐND THỊ XÃ

(Kèm theo Thông báo số 2022/TB-UBND ngày 23/12/2013)

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.       

08h00

Thứ tư 15/01/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri-Phó CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

2.       

08h00

Thứ tư 12/02/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến-CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

3.       

08h00

Thứ tư 26/02/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri-Phó CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

4.       

08h00

Thứ tư 12/3/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến-CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

5.       

08h00

Thứ tư 26/3/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri-Phó CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

6.       

08h00

Thứ tư 23/4/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến-CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

7.       

08h00

Thứ tư 14/5/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến-CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

8.       

08h00

Thứ tư 28/5/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri-Phó CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường  Hương Văn

9.       

08h00

Thứ tư 11/6/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri-Phó CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

10.   

08h00

Thứ tư 25/6/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri-Phó CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CỦA

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND

(Kèm theo Thông báo số         2022    /TB-UBND ngày 23/12/2013)

 

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

08h00

Thứ tư 08/01/2014

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND thị xã

Phòng Tiếp dân thị xã

 

2

08h00

Thứ tư 22/01/2014

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND thị xã

 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

3

08h00

Thứ tư 19/02/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND thị xã

 

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

 

4

08h00

Thứ tư 05/3/2014

Đ/c Nguyễn Viết Dũng-PCT UBND thị xã

 

Phòng Tiếp dân thị xã

5

08h00

Thứ tư19/3/2014

Đ/c Hà Cảnh Lộc-PCT UBND thị xã

 

Ủy ban nhân dân phường Hương An

 

6

08h00

Thứ tư 02/4/2014

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND thị xã

 

Phòng Tiếp dân thị xã

7

08h00

Thứ tư 16/4/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND thị xã

 

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

 

8

08h00

Thứ tư 07/5/2014

Đ/c Nguyễn Viết Dũng-PCT UBND thị xã

 

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

9

08h00

Thứ tư 21/5/2014

Đ/c Hà Cảnh Lộc-PCT UBND thị xã

 

Phòng Tiếp dân thị xã

10

08h00

Thứ tư 04/6/2014

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND thị xã

 

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

11

08h00

Thứ tư 18/6/2014

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND thị xã

 

Phòng Tiếp dân thị xã

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.758