Tìm kiếm thông tin
lịch tiếp dân 6 tháng cuối năm 2014
lịch tiếp dân 6 tháng cuối năm 2014 của TT HĐND, UBND thị xã
Ngày cập nhật 30/06/2014

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA

TT HĐND THỊ XÃ

(Kèm theo Thông báo số  924           /TB - UBND  ngày   27     tháng  6  năm  2014  của UBND thị xã)

 

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

 1.  

08h00 Thứ tư 02/7/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

 1.  

08h00 Thứ tư 16/7/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

 1.  

08h00 Thứ tư 13/8/2014

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

 1.  

08h00 Thứ tư 27/8/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

 1.  

08h00 Thứ tư 10/9/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

 1.  

08h00 Thứ tư 24/9/2014

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

 1.  

08h00 Thứ tư 08/10/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường  Hương Văn

 1.  

08h00 Thứ tư 22/10/2014

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

 1.  

08h00 Thứ tư 12/11/2014

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

 1.  

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA

  TT HĐND THỊ XÃ

  (Kèm theo Thông báo số  924           /TB - UBND  ngày   27     tháng  6  năm  2014  của UBND thị xã)

   

   

  STT

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  1.  

  08h00 Thứ tư 02/7/2014

  Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

  1.  

  08h00 Thứ tư 16/7/2014

  Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân phường Hương An

  1.  

  08h00 Thứ tư 13/8/2014

  Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

  1.  

  08h00 Thứ tư 27/8/2014

  Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

  1.  

  08h00 Thứ tư 10/9/2014

  Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

  1.  

  08h00 Thứ tư 24/9/2014

  Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

  1.  

  08h00 Thứ tư 08/10/2014

  Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân phường  Hương Văn

  1.  

  08h00 Thứ tư 22/10/2014

  Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

  1.  

  08h00 Thứ tư 12/11/2014

  Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

  1.  

  08h00 Thứ tư 26/11/2014

  Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

  1.  

  08h00 Thứ tư 10/12/2014

  Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

  1.  

  08h00 Thứ tư 24/12/2014

  Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

  Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND

  (Kèm theo Thông báo số    924       /TB - UBND  ngày  27     tháng  6      năm 2014 của UBND thị xã)

   

   

  STT

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  1

  08h00 Thứ tư 09/7/2014

  Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

  2

  08h00 Thứ tư 23/7/2014

  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

  Phòng Tiếp dân

  3

  08h00 Thứ tư 06/8/2014

  Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

  Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

  4

  08h00 Thứ tư 20/8/2014

  Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân xã phường Hương Hồ

  5

  08h00 Thứ tư 03/9/2014

  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân phường  Hương Chữ

  6

  08h00 Thứ tư 17/9/2014

  Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

  Phòng Tiếp dân

  7

  08h00 Thứ tư 01/10/2014

  Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân phường Hương An

  8

  08h00 Thứ tư 29/10/2014

  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

  9

  08h00 Thứ tư 05/11/2014

  Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

  Phòng Tiếp dân

  10

  08h00 Thứ tư 19/11/2014

  Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

  11

  08h00 Thứ tư 03/12/2014

  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

  Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

  12

  08h00 Thứ tư  17/12/2014

  Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

  Phòng Tiếp dân

   

  Tập tin đính kèm:
  Các tin khác
  Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.892