Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp dân 6 tháng đầu năm 2015
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2015
Ngày cập nhật 31/12/2014

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 CỦA

TT HĐND THỊ XÃ

(Kèm theo Thông báo số       2163      /TB - UBND  ngày  23     tháng  12  năm  2014  của UBND thị xã)

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

  1.  

08h00 Thứ tư 14/01/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

  1.  

08h00 Thứ tư 28/01/2015

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

  1.  

08h00 Thứ tư 11/02/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

  1.  

08h00 Thứ tư 11/3/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

  1.  

08h00 Thứ tư 25/3/2015

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

  1.  

08h00 Thứ tư 08/4/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

  1.  

08h00 Thứ tư 22/4/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

  1.  

08h00 Thứ tư 13/5/2015

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.902