Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2015
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2015
Ngày cập nhật 24/06/2015

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

08h00 Thứ tư 08/7/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

2.      

08h00 Thứ tư 22/7/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UV TT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

3.      

08h00 Thứ tư 12/8/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

4.      

08h00 Thứ tư 26/8/2014

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

5.      

08h00 Thứ tư 16/9/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

6.      

08h00 Thứ tư 30/9/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

7.      

08h00 Thứ tư 14/10/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

8.      

08h00 Thứ tư 28/10/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

9.      

08h00 Thứ tư 11/11/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

10.             

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

08h00 Thứ tư 08/7/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

2.      

08h00 Thứ tư 22/7/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UV TT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

3.      

08h00 Thứ tư 12/8/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

4.      

08h00 Thứ tư 26/8/2014

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

5.      

08h00 Thứ tư 16/9/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

6.      

08h00 Thứ tư 30/9/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

7.      

08h00 Thứ tư 14/10/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

8.      

08h00 Thứ tư 28/10/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

9.      

08h00 Thứ tư 11/11/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

10.             

08h00 Thứ tư 25/11/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

11.             

08h00 Thứ tư 09/12/2015

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

12.             

08h00 Thứ tư 23/12/2015

Đ/c Đỗ Ngọc An- UVTTHĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND

(Kèm theo Thông báo số  886      /TB - UBND  ngày   09    tháng  6  năm 2015 của UBND thị xã)

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

08h00 Thứ tư 01/7/2015

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

2

08h00 Thứ tư 15/7/2015

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

3

08h00 Thứ tư 05/8/2015

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

08h00 Thứ tư 19/8/2015

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương An

5

08h00 Thứ tư 09/9/2015

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

08h00 Thứ tư 23/9/2015

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

7

08h00 Thứ tư 07/10/2015

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

08h00 Thứ tư 21/10/2015

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

9

08h00 Thứ tư 04/11/2015

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

08h00 Thứ tư 18/11/2015

Đ/c Nguyễn Xuân Ty - CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

11

08h00 Thứ tư 02/12/2015

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

12

08h00 Thứ tư 16/12/2015

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.882