Tìm kiếm thông tin
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2016
Ngày cập nhật 08/01/2016

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

Thứ tư 06/01/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

2

Thứ tư 20/01/2016

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

3

Thứ tư 17/02/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

Thứ tư 02/3/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

5

Thứ tư 16/3/2016

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

Thứ tư 06/4/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

7

Thứ tư 20/4/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

Thứ tư 04/5/2016

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

9

Thứ tư 18/5/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

Thứ tư 01/6/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty - CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã xã Hương Vinh

11

Thứ tư 15/6/2016

Đ/c Hà Cảnh Lộc- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.092