Tìm kiếm thông tin
lịch tiếp công dân của lãnh đạo thị xã 6 tháng cuối năm 2016
Ngày cập nhật 04/08/2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH,

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ

(Kèm theo Thông báo số 08 /TB - HĐND  ngày 27  tháng  6  năm  2016)

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

Thứ tư 13/7/2016

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

2.      

Thứ tư 27/7/2016

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

3.      

Thứ tư 10/8/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

4.      

Thứ tư 24/8/2016

Đ/c Châu Viết Thành-PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

5.      

Thứ tư 07/9/2016

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

6.      

Thứ tư 21/9/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

7.      

Thứ tư 05/10/2016

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

8.      

Thứ tư 19/10/2016

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

9.      

Thứ tư 02/11/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

10.             

 Thứ tư 16/11/2016

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

11.             

Thứ tư 30/11/2016

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

12.             

Thứ tư 14/12/2016

Đ/c Nguyễn Văn Tri-PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH

VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

(Kèm theo Thông báo số 1009 /TB - UBND  ngày 27 tháng  6  năm 2016)

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

Thứ tư 06/7/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

2

Thứ tư 20/7/2016

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

3

Thứ tư 03/8/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

Thứ tư 17/8/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

5

Thứ tư 31/8/2016

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

Thứ tư 14/9/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

7

Thứ tư 28/9/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

Thứ tư 12/10/2016

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

9

Thứ tư 26/10/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

Thứ tư 09/11/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty - CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã xã Hương Toàn

11

Thứ tư 23/11/2016

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

12

Thứ tư 07/12/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã xã Hồng Tiến

13

Thứ tư 21/12/2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ty - CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.860