Tìm kiếm thông tin
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Mặt trận-Đoàn thể lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 09/01/2020

Sáng ngày 08/01/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là Đại hội đầu tiên trên địa bàn thị xã và là Đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội của Tỉnh ủy trên địa bàn Hương Trà; đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy. Đến dự và theo dõi đại hội điểm có các đồng chí Bí thư của các tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan và lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Thị ủy.

 

Nhận thức được ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của mình, 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể không ngừng cố gắng, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đã lãnh đạo Cơ quan Mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ hằng năm sát hợp với từng cơ quan, đoàn thể và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: thực hiện 03 cuộc vận động lớn: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ngày vì người nghèo, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp với cơ sở tổ chức thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-trật tự trị an”, “Ngày chủ nhật xanh” từng bước đi vào cuộc sống của nhân dân; đã vận động sự đóng góp từ nhiều nguồn vốn để ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, xây dựng 157 nhà tình thương cho người nghèo; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân bước đầu có hiệu quả.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, đồng thuận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phòng trào, cuộc vận động: “Thanh niên Hương Trà với văn hóa giao thông”, “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, “Bữa cơm có thịt”…, hoạt động “thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin”, chiến dịch tình nguyện hè… để giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức và kỹ năng sống của đoàn viên thanh niên trên địa bàn; đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp,…; giới thiệu 523 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở đảng kết nạp Đảng (chiếm 72,6%/số đảng viên kết nạp trong toàn Đảng bộ thị xã), khẳng định là đội quân dự bị của Đảng.

 Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi rộng khắp, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ đoàn viên.

Với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thu hút nhiều hội viên tham gia, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Hội Liên hiệp phụ nữ đã triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”… đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, của hội viên và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hội Cựu chiến binh từ thị xã đến cơ sở luôn xứng danh “Anh bộ đội Cụ Hồ” ngày càng vững mạnh và gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội Chữ thập đỏ đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động, huy động các nguồn tài trợ từ thiện để giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng xã hội khác… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ đã thường xuyên được quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả thiết thực; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy lớn mạnh cả về chất và lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ và Đảng bộ được công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thì kết quả đó chưa ngang tầm của thời kỳ đổi mới: các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận, các đoàn thể phát động kết quả đạt được chưa đồng bộ; việc nắm bắt tình hình, dự báo tình hình để chủ động tham mưu, xử lý một số vụ việc trong một số lĩnh vực còn chậm và lúng túng. Công tác xây dựng đoàn viên, hội viên nòng cốt ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ đoàn viên, hội viên nòng cốt thấp, chất lượng, độ tin cậy chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên còn tình trạng hành chính hóa, chưa sâu sát cơ sở đã ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, kết quả thực hiện. Công tác giám sát, phản biện còn lúng túng; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ. Chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các đoàn thể chưa cao. Trong công tác xây dựng Đảng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy còn chung, chưa sát với thực tiễn, từ đó sự phối hợp giữa các chi bộ có lúc chưa chặt chẽ; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề của các chi bộ chưa nhiều.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Mặt trận-Đoàn thể đã đạt được; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Những thành tích Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của thị xã, tạo tiền đề cho việc tiếp tục  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, làm tốt công tác vận động quần chúng, chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn trong thời gian tới. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Mặt trận-Đoàn thể rất nặng nề đó là tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy về công tác vận động quần chúng và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến từng cơ quan, đoàn thể; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm tốt công tác vận động quần chúng, chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh. Đại  hội  cần lưu ý trong thảo luận, bàn bạc và quyết định:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; hoạt động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng dẫn của từng cơ quan, đoàn thể.

Thứ hai, từng cơ quan, đoàn thể chú trọng xây dựng, phát triển đoàn viên, hội viên, nhất là lực lượng nòng cốt đảm bảo chất lượng và độ tin cậy để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia của các cấp, tổ chức mình phát động.

Thứ ba, tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” trong hệ thống chính trị trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở để tham mưu có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực liên quan trên địa bàn thị xã.

Thứ , tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; mở rộng dân chủ trong Đảng đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thi hành đúng Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và Quy chế làm việc của Đảng ủy. Chú trọng hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, có chương trình, kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đoàn thể. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Đây chính là nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tại Đại hội này đề ra; xây dựng các đơn vị trong khối, các chi bộ và Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn 07 đảng viên thực sự có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và có tinh thần trách nhiệm cao bầu vào cấp ủy; Trên cơ sở kết quả trúng cử ban chấp hành khóa mới, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến của Đại hội giới thiệu nhân sự bí thư Đảng bộ theo hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đây là nội dung mới của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; một vấn đề nữa là Đảng bộ Cơ quan Mặt trận-Đoàn thể lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Thị ủy chọn tổ chức Đại hội điểm của các tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan và thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Duật - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã được Đại hội bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Cơ qun Mặt trận-Đoàn thể. Đại hội đã bầu 03 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV (trong đó 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) theo Quyết định phân bổ đại diển của Ban Thường vụ Thị ủy.

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 6