Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ phường Hương An tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025
Ngày cập nhật 24/03/2020

Đại hội Đảng bộ phường Hương An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020. Đến dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo thị xã, các đồng chí đại diện các ban, ngành thị xã, cùng sự có mặt của 146 đảng viên trong Đảng bộ phường.

 

Chủ đề của Đại hội lần này là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hương An khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng nhiệm vụ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 5 năm qua, trong  điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo, chỉ  đạo sâu  sát  của  Ban Thường vụ Thị uỷ, HĐND, UBND thị  xã, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể thị xã, Đảng bộ và nhân dân toàn phường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI đã đề ra. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng và có bước phát triển tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên, nhân dân trong phường ngày càng phấn khởi.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là: Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ chưa mạnh; Tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế, chỉ mang tính sản xuất hộ gia đình, chưa liên kết hoặc hợp tác với nhau; du nhập nghề mới vào địa phương còn ít; sản phẩm làm ra chưa cạnh tranh trên thị trường; Công tác quản lý môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Một bộ phận người dân chưa làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo lộ trình đề án phường văn minh đô thị còn chậm; Các cơ sở kinh doanh còn phân tán, qui mô nhỏ lẻ; việc mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX nông nghiệp còn hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các dự án quy hoạch tại địa phương còn hạn chế ; Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị hiệu quả chưa cao, chưa thường xuyên;hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa có tính chiều sâu. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; Công tác lãnh, chỉ đạo việc xây dựng Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế; nhất là công tác xây dựng lực lượng hội viên, đoàn viên nòng cốt chưa được quan tâm đúng mức. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân và tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác dân vận còn bị động; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số Chi bộ có mặt còn hạn chế, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số Chi bộ còn lúng túng, chưa thường xuyên, kết quả chưa rõ nét; Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ còn yếu; Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn yếu, chưa chủ động nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát theo chuyên đề chưa được quan tâm chỉ đạo nên có lúc chưa đạt hiệu quả về giáo dục, ngăn ngừa vi phạm dẫn đến tình trạng đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông nghiệp toàn diện; ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao; Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển doanh nghiệp mới; tăng thu ngân sách hằng năm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển các thành phần kinh tế; tăng cường hiệu quả kinh tế tư nhân; sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trườngvà ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm lo phát triển văn hóa, thông tin; Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân; thực hiện có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh chính trị, tư tưởng, văn hoá, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chính quyền trên các lĩnh vực; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác nội chính; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đặc biệt, Đại hội xác định 3 chương trình trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới là: “Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Nguyễn Tài Tuệ – Bí thư thị ủy Hương Trà đã chúc mừng và biểu dương những kết quả toàn diện mà cả hệ thống chính trị phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Phường cần tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; duy trì ổn định diện tích và nâng cao chất lượng các loại cây con chủ lực của địa phương, xây dựng thương hiệu cây hành lá Hương An đảm bảo an toàn thực phẩm... ;đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục,  y tế, an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm; thực hiện nghiêm công tác quy hoạch đã được phê duyệt;  phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân;  nâng cao chất lượng của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Chí Công, thay mặt Đảng bộ và nhân dân phường lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đồng thời xin hứa trong nhiệm kỳ tới, BCH Đảng  bộ nhiệm kỳ mới sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Đại hội đã xác định.

Tại Đại hội các đồng chí đảng viên đã tập trung trí tuệ thảo luận, đã có 8 ý kiến trình bày trước Đại hội, các ý kiến của đại biểu tham luận tại đại hội đã thể hiện rõ tinh thần xây dựng đảng, thẳng thắn và có tính đấu tranh, thể hiện trí tuệ tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội.. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, và bầu 9 đại biểu chính thức và 1đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự thành công của Đại hội Đảng bộ cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của phường có ý nghĩa quan trọng, tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời là nền tảng, tiền đề để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ tới. 

Phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ khoá VII, kế thừa và phát huy những kết quả thành tích và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ khoá trước và những năm đã qua, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ; cán bộ, hội viên, viên chức các ban ngành đoàn thể, trường học và nhân dân trong phường với tinh thần quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra, đưa phường Hương An từng bước đi lên vững chắc toàn diện.

 

Thanh Bình - phường Hương An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.403