Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 14/06/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 năm 2020. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm khối huyện, thị xã, thành phố.  Nhằm tạo không khí trang nghiêm, sôi nổi trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội. Ngày 09/6/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn 183-CV/BTG về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện những nội dung theo Kế hoạch 109-KH/TU, ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy, Hướng dẫn 68-HD/BTG, ngày 20/01/2020 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Công văn 1761/UBND-VX, ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc chỉnh trang cơ quan, trụ sở chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV.

2. Các TCCS đảng, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã chỉ đạo tổng dọn vệ sinh, làm sạch đẹp cơ quan, trụ sở làm việc, các trường học, đường làng, ngõ xóm, các khu công cộng, cụm dân cư…

3. Các cấp ủy đảng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trực quan tại địa phương mình, chỉ đạo tổ chức tiếp sóng chương trình truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội để nhân dân tiện theo dõi.

4. Tổ chức treo cờ, khẩu hiệu:

- Hình thức tổ chức treo cờ, khẩu hiệu:

+ Tại trụ sở các cơ quan, nơi công cộng: treo khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ phướn.

+ Tại các hộ gia đình cán bộ đảng viên: treo 02 cờ (cờ Đảng và cờ Tổ quốc).

+ Tại các hộ gia đình nhân dân: treo cờ Tổ quốc.

- Thời gian treo cờ và khẩu hiệu: từ ngày 18/6/2020 đến ngày 30/6/2020

- Các phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ treo băng cờ và trang trí các cổng chào dọc tuyến Quốc lộ 1A; các phường, xã có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua thực hiện treo khẩu hiệu băng đường chào mừng Đại hội.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

- Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

- Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

- Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Hoài Trang - Ban TG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.204