Tìm kiếm thông tin
Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày cập nhật 17/05/2020

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, là trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước, để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ; dân tộc Việt Nam độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Hương Trà đã phát động trong toàn Đảng bộ hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hình thức tổ chức sáng tạo, nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng Chi, Đảng bộ trực thuộc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, làm dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thị xã.

 

Để chỉ đạo triển khai nội dung Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch của Thị ủy, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến xã, phường đã xác định đúng tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xác định việc “làm theo” là vấn đề trọng tâm.

Nét nổi bật là các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nội dung mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; việc khai thác khoáng sản trái phép; việc quản lý và sử dụng đất đai; xử lý ô nhiễm môi trường; đổi mới tác phong, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở,… Một số đảng bộ đã vận dụng sáng tạo nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào điều kiện cụ thể để tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra của địa phương, đơn vị mình như: Đảng bộ phường Hương Xuân, Hương Bình xác định tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ Cơ quan Thị ủy chọn xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu. Đảng bộ cơ quan Chính quyền chọn vấn đề đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Các trường THPT trên địa bàn chọn vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy. Đảng bộ Hương Toàn đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường. Đảng bộ Công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với lực lượng công an nhân dân. Đảng bộ xã Hương Thọ với nhiều cách làm sáng tạo trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho nhân dân. Đảng bộ xã Hương Phong, Hải Dương tập trung chăm lo khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển…

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW…. Từ những nội dung được xác định và tổ chức thực hiện khá hiệu quả trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đã hạn chế được tình trạng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; thiếu kiểm tra, đôn đốc; không nắm chắc tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân...

Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nội dung về dân chủ ở cơ sở gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia giám sát việc tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn,...; vận động nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng; triển khai vận động nhân dân ra quân thực hiện các “Tuyến đường văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Để tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo. Trong Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm đều có nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua kiểm tra, giám sát đã nêu lên những mặt mạnh, tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các TCCS đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã chú trọng công tác sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện; đã chỉ đạo nhiều địa phương, đơn vị thường xuyên tiến hành sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đảng bộ thị xã Hương Trà có nhiều đơn vị, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng và Đảng bộ, nhân dân Phường Hương Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã thời gian qua đã có những chuyển biến tốt; phong cách, lề lối làm việc và thái độ ứng xử với nhân dân, giải quyết các yêu cầu của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Những hạn chế, yếu kém về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nhân dân góp ý từng bước được chấn chỉnh; trách nhiệm cá nhân đối với công việc được nâng lên; thái độ giao tiếp đối với đồng nghiệp, cấp dưới, với nhân dân và tổ chức của cán bộ, công chức ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính được cải cách, giảm thiểu phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận của nhân dân góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII đề ra.

Hoài Trang - Ban TG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 297