Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Qua rà soát, tỷ lệ hồ sơ phát sinh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ( BCCI) trên địa bàn thị xã hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.  
Việc triển khai, xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện bước đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước của tỉnh, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.  
Kể từ khi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg  ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, sau hơn 7 năm triển khai, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, sau này được nâng cấp thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã khẳng định được vai trò là một công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân công dân có liên quan; minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.  
Hộ tịch là những sự kiện cơ bản trong đời sống một con người như: Sinh, tử, kết hôn, ly hôn, giám định, nuôi con nuôi, thay đổi họ, tên, quốc tịch... Một trong những nội dung liên quan đến hoạt động quản lý con người là công tác quản lý hộ tịch. Con người là nhân tố trung tâm của mọi quan hệ xã hội, là chủ thể quan trọng và quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy, vấn đề đầu tiên của xã hội là quản lý con người.  
Ngày 15/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1170/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, Quyết định hướng dẫn về thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý như sau:  
Ðăng ký, quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng của ngành Tư pháp, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân. Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch hỗ trợ đắc lực cho cán bộ Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ này.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.247