Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày 26 tháng 8  năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2179 /QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.  
Ngày 01 tháng 7  năm 2020, Ủy ban nhân dân các huyện tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Nhằm thống nhất việc triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu về thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, gặp khó khăn không đảm bảo mức sống tối thiểu do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống nhân dân, góp phần ổn định xã hội. Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 14/4/2020, UBND Tỉnh Thừa thiên Huế đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-UIBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Quyết định số 966/QĐ-UIBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Ngày 21/4/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 988 /QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 14/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 967 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế  trong lĩnh vực Trồng trọt  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 04 TTHC trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiến Huế ban hành Quyết định số 874 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không thay đổi và vẫn có hiệu lực.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.543