Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Nhằm thống nhất việc triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu về thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, gặp khó khăn không đảm bảo mức sống tối thiểu do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống nhân dân, góp phần ổn định xã hội. Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 14/4/2020, UBND Tỉnh Thừa thiên Huế đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-UIBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Quyết định số 966/QĐ-UIBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Ngày 21/4/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 988 /QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 14/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 967 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế  trong lĩnh vực Trồng trọt  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 04 TTHC trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiến Huế ban hành Quyết định số 874 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không thay đổi và vẫn có hiệu lực.  
Thời gian qua, UBND phường Hương Văn đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó nên chỉ số CCHC của phường từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.  
Theo kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính phường Hương Xuân năm 2020 thì UBND phường đã đề ra 20 chỉ tiêu và 30 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND phường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong quý I/2020.  
Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Toàn đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 với 25 nhiệm vụ được cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, với mục đích, yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác CCHC, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, tổ chức là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện CCHC là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong CCHC và được sự hài lòng của người dân.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.206
Truy câp hiện tại 4.684