Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2019, ngày 10/01/2018, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích, đối tượng, thời gian cụ thể như sau:  
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND về quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019. Quy định này gồm 4 chương, 17 Điều.  
UBND thị xã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã.  
Ngày 03 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện  áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh  
Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 74/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thực hiện liên thông giữa các cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nguồn vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Văn phòng HĐND&UBND thị xã và phường Hương Xuân được xếp loại xuất sắc và là hai đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng về CCHC của khối cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và khối UBND các xã, phường trong năm 2018.  
Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Mục đích của Đề án là nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề án được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.  
Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường đảm bảo phương châm đơn giản, cụ thể, đúng hẹn; bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 60