Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày 18/12/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 3388/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Hương Trà năm 2020.  
Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; UBND phường Hương Xuân dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các xã, phường năm 2019  
Để tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền thị xã Hương Trà trong sạch, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân trong năm 2020, ngày 24 tháng 12 năm 2019, Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã trong năm 2020, trong đó yêu cầu:  
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, ngày 23 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1818/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 với các mục tiêu, nhiệm vụ chung:  
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3113 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.   
Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành (03 TTHC) trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.                                                                                         

 

Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3112/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.390.488
Truy câp hiện tại 1.440