Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Theo kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính phường Hương Xuân năm 2020 thì UBND phường đã đề ra 20 chỉ tiêu và 30 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND phường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong quý I/2020.  
Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Toàn đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 với 25 nhiệm vụ được cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, với mục đích, yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác CCHC, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, tổ chức là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện CCHC là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong CCHC và được sự hài lòng của người dân.  
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử  năm 2020 và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.  
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy phường Hương Xuân; Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Hương Xuân về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020, UBND phường Hương Xuân đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020.  
Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 341 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 18/12/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 3388/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Hương Trà năm 2020.  
Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; UBND phường Hương Xuân dẫn đầu bảng xếp hạng công tác CCHC khối các xã, phường năm 2019  
Để tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền thị xã Hương Trà trong sạch, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân trong năm 2020, ngày 24 tháng 12 năm 2019, Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã trong năm 2020, trong đó yêu cầu:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.918