Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021. Trung tâm hành chính công bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được giao đảm bảo hoạt động của Trung tâm đáp ứng yêu cầu 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công. Đến nay, Trung tâm hành chính công tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thuộc 10 cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thuộc 19 lĩnh vực. Cụ thể như sau:  
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 về ban hành Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực Thông tin, Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
I. Kết quả hoạt động 1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công từ ngày 01/01/2021 đến ngày 17/9/2021. Trung tâm hành chính công bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được giao đảm bảo hoạt động của Trung tâm đáp ứng yêu cầu 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công. Đến nay, Trung tâm hành chính công tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thuộc 10 cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thuộc 19 lĩnh vực. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 63