Tìm kiếm thông tin
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày cập nhật 08/08/2019

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

Theo Quyết định Công bố 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Giao trách nhiệm Sở Công Thương: Cập nhật các thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, điều chỉnh quy trình điện tử, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

Đồng bộ và thiết lập quy trình xử lý thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực;

Cập nhật, công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan, Trung tâm hành chính công và trên trang Thông tin điện tử của đơn vị;

Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Quản lý an toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.251.602
Truy câp hiện tại 1.358