Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch phúc tra công tác Cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 08/10/2019

Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2019 và các Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019, UBND thị xã xây dựng Kế hoạch phúc tra kết quả thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019,  ngày 20/9/2019, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 2509/KH-UBND phúc tra công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích, đối tượng, thời gian cụ thể như sau:

 

I.Nội dung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 của UBND thị xã và Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra CCHC để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Báo cáo nêu rõ những nội dung đã khắc phục, chưa khắc phục, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

II.Thời gian và hình thức

Thời gian phúc tra trong tháng 10 năm 2019. Lịch phúc tra các đơn vị sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đoàn Phúc tra CCHC thị xã sẽ căn cứ các Thông báo kết luận của UBND thị xã, Biên bản kiểm tra của Đoàn Kiểm tra CCHC và báo cáo khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương để quyết định hình thức phúc tra phù hợp

III. Thành phần Đoàn Phúc tra và đơn vị được phúc tra

a) Đoàn Phúc tra

Các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra CCHC thị xã được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch này để thực hiện nhiệm vụ phúc tra kết quả thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019.

b) Đơn vị được phúc tra

* Đối với xã, phường:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN và Trưởng các đoàn thể chính trị các xã, phường.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và toàn thể công chức chuyên môn của các xã, phường.

* Đối với các cơ quan, đơn vị: Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

 

Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.756
Truy câp hiện tại 4.804