Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 31/12/2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, ngày 23 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1818/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 với các mục tiêu, nhiệm vụ chung:

 

I. Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, phòng, ban cấp thị xã và UBND cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2020 của UBND thị xã, các ngành, các cấp từ thị xã đến xã, phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

- Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

- Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của thị xã  năm 2020 thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

II. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC 2020 được gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2020.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015 trong CCHC.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thị xã.

III. Với các nhiệm vụ cụ thể về:

1. Cải cách thể chế

2. Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC

3. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

5. Cải cách tài chính công

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

IV.Giao trách nhiệm cho:

1. UBND các xã, phường và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã căn cứ Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thị xã, Kế hoạch CCHC năm 2020 và tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch CCHC của địa phương, đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/12/2019 và tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các đề án, chương trình, nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND thị xã phê duyệt.

3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thị xã.

4. Phòng  Nội vụ thống nhất với Phòng Tài chính – Kế hoạch trình UBND thị xã xem xét, quyết định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành công tác CCHC để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 254