Tìm kiếm thông tin
UBND thị xã ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã trong năm 2020
Ngày cập nhật 31/12/2019

Để tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền thị xã Hương Trà trong sạch, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân trong năm 2020, ngày 24 tháng 12 năm 2019, Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã trong năm 2020, trong đó yêu cầu:

 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt 10 nhiệm vụ về kỷ luật, kỷ cương hành chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ về kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của thị xã, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 97