Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Hương Trà năm 2020
Ngày cập nhật 09/01/2020

Ngày 18/12/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 3388/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Hương Trà năm 2020.

 

VỚI MỤC TIÊU NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hóa môi trường làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cao kỹ năng, tác phong làm việc cho CB,CC; phục vụ tốt hơn cho cá nhân và tổ chức.

Triển khai có hiệu quả chương trình CCHC gắn kết chặt chẽ với việc ứng dụng CNTT để cùng với thị xã và tỉnh thực hiện thành công mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng CNTT thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2.Mục tiêu ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử

- 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng

- 100% hộ kinh doanh, HTX đăng ký kinh doanh qua mạng

- 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

 - 100 % các phường, xã thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung.

- 100% văn bản (không mật) trong các cơ quan nhà nước từ thị xã đến xã, phường được liên thông, luân chuyển trên môi trường mạng.

- 100% giấy mời được phát hành qua mạng.

- 100 % các ý kiến chỉ đạo và văn bản chỉ đạo điều  hành của UBND thị xã được báo cáo, cập nhật và quản lý trên môi trường mạng.

- 100 % đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được được cập nhật, theo dõi, quản lý trên hệ thống.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử.

- 100% cán bộ công chức được cấp thư điện tử công vụ

3. Mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến xây dựng Thành phố thông minh

- 50% TTHC tại cấp huyện được triển khai cung cấp ở mức độ 4

- 40% hồ sơ TTHC cấp huyện được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4.

- 100% TTHC từ cấp huyện đến cấp xã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- 100% hồ sơ TTHC cấp huyện được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 3

- 8  đơn vị cấp xã tiếp nhận, giao trả hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3 đạt 100%

 - 7   đơn vị cấp xã tiếp nhận, giao trả hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 đạt 50-70%

NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2020

1. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triên công nghệ thông tin.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định về ứng dụng CNTT đã được ban hành tại địa phương và xây dựng các quy định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo khác liên quan đến ứng dụng, phát triển CNTT tuân thủ các quy định của pháp luật về CNTT và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, xây dựng và ban hành các quy định về lĩnh vực CNTT: Quy định về liên thông hồ sơ giữa Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại cấp xã; bổ sung, điều chỉnh Quyết định quy định ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã trên địa bàn thị xã Hương Trà và quy định về ứng dụng các PMDC, chữ ký số

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 của UBND thị xã.

- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 trong hầu hết các lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thị xã.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Trung tâm Hành chính công của thị xã và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình liên thông trên môi trường mạng.

- Sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung và Phần mềm QLVB và ĐH phiên bản mới tích hợp trên trang Thông tin điều hành tác nghiệp.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, cấp tài khoản thư điện tử công vụ cho các CBCC đảm bảo 100% CBCC tại các cơ quan chuyên môn, các phường, xã có thư điện tử công vụ và trao đổi công việc thông qua hệ thống thư điện tử này.

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã, UBND các phường, xã.

- Vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử thị xã và các phường, xã đảm bảo cung cấp thông tin theo Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ

- Đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống ISO điện tử tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn thị xã khi có chủ trương chung của tỉnh.

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước để giữ vững danh hiệu và nâng cao chỉ số đánh giá mức độ chính quyền điện tử tại thị xã. Hàng năm tổ chức đánh giá và công bố mức độ chính quyền điện tử trong các cơ quan chuyên môn trực thuộc thị xã và UBND các phường, xã.

- Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho CBCCVC trong cơ quan nhà nước, chú trọng tập huấn để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tiếp tục triển khai ứng dụng Cổng dịch vụ công thống nhất từ cấp thị xã đến cấp xã; hoàn thiện các dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến trong triển khai dịch vụ công.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tạo môi trường thuận lợi để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

- Ứng dụng hệ thống tra cứu thông tin hồ sơ trên cổng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai hiệu quả hệ thống khảo sát, đánh giá trực tuyến về mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận Một cửa hiện tại cấp xã theo hướng tập trung, liên thông

4. Đổi mới, nâng cao nhận thức của CBCC đối với ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong CBCC và người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ưu tiên đẩy mạng phương thức phổ biến thông qua các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

- Nâng cao vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ ứng dụng, phát triển CNTT.

5.Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

- Tăng cường khai thác có hiệu quả hạ tầng thông tin hiện có.

- Tiếp tục triển khai mạng diện rộng CPNet và internet tập trung theo mô hình mạng MetroNet kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ để đảm bảo an toàn thông tin

- Triển khai và ứng dụng có hiệu quả thiết bị chữ ký số trong cơ quan nhà nước.

- Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng mô hình Một cửa điện tử hiện đại cấp xã.

- Sử dụng giải pháp diệt virus máy tính tập trung hoặc cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền tại các máy vi tính của các CQCM, ĐVSN công lập và UBND các phường, xã

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

- Chủ trì phối hợp với Phòng TCKH, Nội vụ, VHTT tổ chức triển khai; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng các quy định để tạo giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã.

- Tham mưu, đề xuất UBND thị xã điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoặc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

            2. Phòng TCKH: Tham mưu UBND thị xã xem xét, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ CNTT trong năm 2020

            3. Phòng Nội vụ

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã tiếp tục tham mưu kế hoạch về đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm dùng chung cho CBCC các cơ quan, ban,ngành, địa phương trên địa bàn thị xã

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã để thống kê, theo dõi việc ứng dụng, phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị để từ đó có cơ sở tham mư UBND thị xã đánh giá thi đua, khen thưởng  cuối năm để đảm bảo ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như kiểm điểm hàng năm

4. Trung tâm VH-TT và TT:

Tăng cường tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin gắn với tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hương Trà.

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã

- Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 và các quy định sử dụng các phần mềm dùng chung và các ứng dụng CNTT khác tại đơn vị.

- Tiếp tục vận hành có hiệu quả các phần mềm dùng chung, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phiên bản mới tích hợp trên trang Thông tin điều hành tác nghiệp. Sử dụng chứng thư số khi trao đổi văn bản điện tử trên các môi trường mạng. Thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc.

- UBND các phường, xã: Vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử, đảm bảo kinh phí duy trì trang thông tin điện tử cấp xã. Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Bộ phận 1 cửa hiện đại cấp xã

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và UBND thị xã thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 289