Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 11/02/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy phường Hương Xuân; Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Hương Xuân về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020, UBND phường Hương Xuân đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020.

 

Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2020 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu. Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường theo hướng chuyên nghiệp với phương châm “thân thiện – đơn giản – đúng hẹn”, “công khai – minh bạch – hiệu quả”.

Để đạt được các nhiệm vụ mà kế hoạch đề ra thì yêu cầu trước tiên là phải  xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC 2020 được gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015 trong CCHC. Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thị xã.

Các nhiệm vụ cụ thể công tác CCHC của UBND phường

1. Cải cách thể chế

a) Chỉ tiêu

- Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các thể chế được ban hành.

- Đảm bảo 100% văn bản QPPL do trung ương, tỉnh và thị xã ban hành được triển khai kịp thời.

b) Nhiệm vụ

Thực hiện tốt và hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp.

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tham mưu, ban hành văn bản QPPL. Kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC

a) Chỉ tiêu

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền  giải quyết của UBND  phường được quy trình hóa và thường xuyên được rà soát theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 95%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 85%.

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường (trừ các TTHC đặc thù).

- Tổ chức thực hiện tốt  các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn, trong đó, tập trung thực hiện công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch TTHC và thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách TTHC.

b) Nhiệm vụ

- Thực hiện đầy đủ việc công khai TTHC theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử phường và niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân. Kịp thời tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”, đảm bảo các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

-  Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra hoạt động kiểm soát  TTHC, công khai và giải quyết  TTHC; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết  TTHC.

- Kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp; những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân

3. Cải cách tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước

a) Chỉ tiêu

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chỉnh phủ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và hành động quyết liệt, hiệu quả.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với UBND phường , gắn kết quả đánh giá, xếp loại với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cuối năm.

- Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND phường;  Quy định đánh giá cán bộ, công chức và Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước chính quyền các cấp.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

a) Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định.

b) Nhiệm vụ:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ trong cơ quan nhà nước; sử dụng biên chế theo phê duyệt của UBND tỉnh.

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ trong thực thi công vụ. Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở cụ thể hóa điểm số các tiêu chí đánh giá gắn với các chỉ số tác động với nhiều thành phần tham gia.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ.

- Tiếp tục cử  cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, trang bị kiến thức về công tác cán bộ do tỉnh và thị xã tổ chức.

5. Cải cách tài chính công

a) Chỉ tiêu

- Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

b) Nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kinh phí ở tại cơ quan do cấp trên phân bổ. Nghiên cứu các khoản huy động đóng góp trong nhân dân, công khai hóa, minh bạch hóa các khoản thu chi để nhân dân biết và giám sát.

- Thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm ký số giao dịch trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế toán.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

a) Chỉ tiêu

- 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa UBND phường với các cơ quan hành chính được trao đổi trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số thực hiện dưới dạng văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật).

- 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống trang điều hành tác nghiêp... trong công việc bảo đảm dữ liệu phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện chính quyền điện tử trên địa bàn.

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính giao dịch với công dân, tổ chức được thực hiện trên cổng Dịch vụ công tập trung của tỉnh.

- Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

b) Nhiệm vụ:

- Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực. Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan tới phục vụ nhân dân.

- Thúc đẩy CCHC và nâng cao chỉ số mức độ chính quyền điện tử của phường. Tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

- Thực hiện quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của phường và thị xã. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả Hệ thống điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính phường.

- Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan. Tiếp tục sử dụng 05 phần mềm dùng chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại địa phương.

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

a) Chỉ tiêu

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan mình quản lý.

- Xây dựng Kế hoạch CCHC, Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

- Thực hiện tự kiểm tra công tác CCHC công tác CCHC trong nội bộ.

b) Nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC của phường năm 2020. Các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020 cụ thể, khả thi, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo từng ngành, lĩnh vực.

- Tiếp tục thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC của UBND phường theo quy định.

- Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC và đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng CNTT và áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thị xã; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức về CCHC trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 2.244