Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân xây dựng kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2020
Ngày cập nhật 11/02/2020

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử  năm 2020 và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

 

Uỷ ban nhân dân phường hương Xuân xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2020 với các mục tiêu đặt ra trong năm như sau:

- Nâng cao tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường đạt > 95%. Thực hiện đầu tư triển khai mạng nội bộ LAN trong bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại để trao đổi, chia sẽ tài nguyên thông tin phục vụ công việc.

- Phấn đấu 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch UBND phường sử dụng dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy). 95% văn bản trao đổi giữa cơ quan UBND phường với các cơ quan nhà nước cấp thị xã dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 50% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, ban ngành nội bộ cấp phường hoàn toàn dưới dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số (không gửi văn bản giấy);

- Duy trì, cập nhật 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 2 trên Trang thông tin điện tử; phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3&4 phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- 100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của phường được cung cấp trên Trang thông tin điện tử.

- 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng và nâng cao chỉ số mức độ xây dựng chính quyền điện tử của phường.

Các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt kế hoạch đề ra

Tiếp tục kế thừa toàn bộ hạ tầng, các phần mềm công nghệ thông tin đã được xây dựng từ các chương trình, dự án ở các năm trước để đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan một cách đồng bộ, hiệu quả; xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc trao đổi thông tin thông suốt, nhanh chóng giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

1. Công tác chỉ đạo điều hành về triển khai ứng dụng CNTT

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 của UBND phường.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử phường, gắn trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động từng lĩnh vực, quy trình và các ứng dụng phần mềm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Cán bộ, công chức phường phải chấp hành nghiêm túc việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ được trang cấp để tiếp nhận, trao đổi văn bản tài liệu nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin trên môi trường mạng cũng như lưu hành có hiệu quả Hệ thống xác thực tập trung (SSO).

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, hệ thống một cửa điện tử.

- Tiếp tục đôn đốc cán bộ,công chức phường đẩy mạnh việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong gửi nhận văn bản điện tử, trao đổi công việc. Nghiêm cấm sử dụng hộp thư gmail, yahoo, hotmail... (các hộp thư miễn phí do nước ngoài cung cấp) để gửi nhận văn bản, trao đổi công việc

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trang Thông tin điện tử phường, đảm bảo cung cấp đầy đủ nội dung tin, bài trên hầu hết các kênh thông tin của Trang.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường nhằm phát huy năng lực, hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức.

 - Triển khai một số ứng dụng CNTT chuyên ngành cơ bản như: Phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch https://hotich.moj.gov.vn; Phần mềm Kế toán http://MISABamboo.Net2019; Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử http://baohiemxahoidientu.vn; Phần mềm Dịch vụ khai báo BHXH điện tử VNPT http://vnpt-bhxh.vn...

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả Trang thông tin điện tử của phường, liên kết tích hợp các Trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thị xã để cập nhật, chia sẽ nguồn dữ liệu cung cấp thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai kết nối thủ tục hành chính với một cửa điện tử liên thông giữa UBND phường với Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà.

- Thực hiện đăng tải đầy đủ các thông tin hoạt động của phường cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước lên Trang TTĐT phường kịp thời phục vụ cung cấp thông tin, tra cứu của người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là hệ thống thông tin về quy hoạch, đất đai, văn bản Quy phạm pháp luật, doanh nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội,...

4. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

- Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức phường tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tạo điều kiện cho công chức chuyên môn phụ trách CNTT của phường được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao về ứng dụng CNTT và tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng chuyên ngành của đơn vị.

5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Thực hiện tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính quyền điện tử trên hạ tầng dữ liệu của phường.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc chia sẻ tích hợp tích hợp dữ liệu, kết nối dữ liệu các ứng dụng dùng chung trên địa bàn theo quy định.

- Khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng trang thiết bị hiện có tại cơ quan phường và tiếp tục kiến nghị với UBND thị xã xem xét đầu tư bổ sung trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại UBND phường để phát huy năng suất, hiệu quả làm việc cho đội ngũ công chức hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn các tổ chức, công dân khi đến giao dịch hành chính tại cơ quan phường.

- Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT được đầu tư theo các chương trình, dự án của các cấp.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử phường và các phần mềm phục vụ công việc của các bộ phận chuyên môn.

Các giải pháp chủ yếu

1. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn phường; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, khai thác thông tin chính thống thông qua Trang thông tin của phường.

- Ứng dụng hiệu quả phần mềm Dịch vụ công tập trung tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại trong giao dịch thủ tục hành chính với công dân, tổ chức.

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong giao dịch thủ tục hành chính theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin

- Thực hiện việc cài đặt các phần mềm diệt virut máy tính để đảm bảo an toàn cho dữ liệu thông tin trong hệ thống máy tính hoạt động tại cơ quan.

- Tăng cường phối hợp giám sát, thu thập thông tin và cảnh báo sớm về an toàn thông tin trên toàn hệ thống mạng CNTT của thị xã, tỉnh.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ và nâng cao hoạt động của Trang thông tin điện tử phường bảo đảm, an toàn thông tin cho các thông tin trao đổi, các dịch vụ cung cấp trên Trang.

3. Giải pháp về tài chính

- Chủ động, tích cực tranh thủ nguồn kinh phí để ứng dụng và phát triển CNTT.

- Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo cấp trên xem xét bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học cho cơ quan phường đảm bảo cung cấp đủ số lượng máy tính 01 máy/01 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan phường và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT .

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 430