Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính phường Hương Xuân, bước khởi động của quý I năm 2020
Ngày cập nhật 13/03/2020

Theo kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính phường Hương Xuân năm 2020 thì UBND phường đã đề ra 20 chỉ tiêu và 30 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND phường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong quý I/2020.

 

Ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân phường đã có những bước khởi động mạnh mẽ; công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được đẩy mạnh thực hiện: Trên cơ sở Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND phường về chương trình công tác trọng tâm của UBND phường năm 2020, UBND phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và triển khai Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 25 tháng 12  năm 2019 của UBND phường Hương Xuân về cải cách hành chính năm 2020, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 02/01/2020 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020... Nội dung của các kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan để lấy làm căn cứ thực hiện.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước: Duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019  về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã; Công văn số 321/UBND ngày 01/3/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 2694/UBND-NV ngày 09  tháng 10 năm 2019 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Công văn số 50-CV/ĐU ngày 22/4/2017 của Đảng uỷ phường về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính trong Đảng; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 02/01/2020 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 để triển khai đến cán bộ, công chức cơ quan phường nghiêm túc thực hiện.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra CCHC được triển khai: Việc thực hiện công tác kiểm tra về CCHC và đặc biệt là tăng cường giám sát của lãnh đạo UBND phường đối với hoạt động của cán bộ, công chức phường trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung, đặc biệt đối với hoạt động của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng thời, bám sát Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2020 để thực hiện trong quý I/2020 tại cơ quan phường không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Trên cơ sở Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020, trong quý I/2020, UBND phường đã thực hiện 14 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 12 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT phường; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC năm 2020 của UBND phường và việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức phường.

Kết quả thực hiện công tác CCHC trong quý I/2020 là minh chứng cho bước khởi động mạnh mẽ để đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch trong năm:

1. Cải cách thể chế

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của phường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thể thức, nội dung, hệ thống văn bản do HĐND, UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ.

- Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 10/02/2020 của UBND phường về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND về tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 20. Từ đầu năm đến nay hệ thống văn bản do UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Bộ Tư pháp.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

- UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 02/01/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 02/01/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 02/01/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

- Về công khai TTHC: UBND phường Hương Xuân đã tiến hành việc niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của phường đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

2.2. Tình hình và kết quả giải quyết TTHC

Trong quý I/2020, tính từ ngày 01/12/2019 đến ngày 28/02/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường đã tiếp nhận thụ lý, giải quyết và đã kết kết quả tổng số thủ tục: 486 thủ tục thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường gồm thủ tục trên lĩnh vực đất đai, 01 thủ tục trên lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp phường, 13 thủ tục trên lĩnh vực BTXH liên thông cấp thị xã, 248 thủ tục trên lĩnh vực chứng thực, 191 thủ tục trên lĩnh vực hộ tịch, 30 thủ tục trên lĩnh vực đất đai, 03 thủ tục trên lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy trình tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng theo quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận, có trình độ chuyên môn Đại học 5/6 người, Trung cấp 1 người. Đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức

Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức đến nay cơ bản ổn định, đảm bảo số lượng, chất lượng; đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc được giao.

5. Về thực hiện cải cách tài chính công

Hiện nay UBND phường đang thực hiện kinh phí không tự chủ, nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trên điều tiết.

Duy trì thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND phường đã ban hành Quyết định số 12/QĐ ngày 06/01/2020 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND phường năm 2020; công bố công khai dự toán ngân sách của phường năm 2020 theo quy định.

6. Hiện đại hóa hành chính

Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phường Hương Xuân năm 2020. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Hiện nay UBND phường đang duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Để duy trì thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng, ngày 06/01/2020, UBND phường đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về công bố mục tiêu chất lượng năm 2020 của UBND phường;  xây dựng Kế hoạch số 08/KH-UBND về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 của UBND phường Hương Xuân; Kế hoạch số 09/KH-UBND về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2020. Việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường tuân thủ nghiêm túc quy trình đã được xây dựng và phê duyệt.

Nhìn chung công tác CCHC trên địa bàn phường ngày càng có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 412