Tìm kiếm thông tin
Công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật 21/04/2020

Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 04 TTHC trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tại Quyết định 991/QĐ-UBND, UBND tỉnh công bố 04 thủ tục hành chính (TTHC): mới ban hành (01 TTHC), bị bãi bỏ (03 TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nội dung và trình tự thực hiện của thủ tục hành chính: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Trung tâm PVHCC) xã.

Bước 2. Trung tâm PVHCC xã kiểm tra hồ sơ, nếu thành phần, số lượng đúng theo quy định thì tiếp nhận, in phiếu tiếp nhận và giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm PVHCC xã thông báo cho tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc, bộ phận chuyên môn xem xét hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND xã ý kiến về Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và dự án đầu tư hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

2. Cách thức thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm PVHCC xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Mẫu 1.1 kèm theo dưới đây (Bản chính).

- Một (01) bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan (Bản sao).

4. Thời hạn giải quyết: tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền về ý kiến về Báo cáo ĐTM theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: bộ phận chuyên môn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản cho ý kiến về Báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.

8. Phí, lệ phí: không quy định.

9. Tên các mẫu đơn

Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn về nội dung của Báo cáo ĐTM dự án theo Mẫu số 1.1.

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.352