Tìm kiếm thông tin
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 25/04/2020

Ngày 14/4/2020, UBND Tỉnh Thừa thiên Huế đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-UIBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Quyết định số 966/QĐ-UIBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL qui định việc bãi bỏ TTHC

 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

2

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

3

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG

 LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 14  tháng 4 năm 2020

của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thực hiện 4 tại chỗ

1

1.008126

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

2

1.008127

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

3

1.008128

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

4

1.008129

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

 

 

Nguyễn Thị Bê - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.900