Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/08/2020

Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

 

Về mục đích, yêu cầu của kế hoạch là: 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. - Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu chính công ích.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Bảo đảm vai trò của Bưu điện tỉnh cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc triển khai thực hiện việc cung ứng các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân phải được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, toàn diện. - Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và cách thức phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích một số nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện đó là:

Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ

Thứ hai: Rà soát thủ tục hành chính phát sinh nhiều giao dịch, tổng hợp và đề xuất bổ sung vào danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ ba: Kết nối hệ thống thông tin cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin VNPost qua trục quốc gia NGSP, phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Thứ tư: Tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thứ năm: Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất chính sách, biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từ các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả ké hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho một số cơ quan chủ trì phối hợp thực hiện đó là:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh.  Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương tuyên truyền sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Tham mưu nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo kết nối mạng thông tin với Bưu điện tỉnh để phối hợp trong việc nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.  Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung liên quan; theo dõi, cập nhật, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nội dung khác của kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thực hiện tại Trung tâm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bưu điện tỉnh

Chủ trì in ấn, phát hành tài liệu, tờ rơi, lắp đặt pano - áp phích, sử dụng xe thông tin lưu động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông, báo chí của địa phương và Trung ương để thực hiện tuyên truyền. Chủ động phối hợp với các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương:

Tăng cường thực hiện tuyên truyền về công tác giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước và việc cung cấp dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tập trung tuyên truyền về lợi ích và cách thức thực hiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý cho việc thực hiện Kế hoạch.

6. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các  huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết, tháo gỡ.

Minh Tuấn-LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.637