Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn
Ngày cập nhật 30/08/2020

Ngày 26 tháng 8  năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2179 /QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 
   

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, tổ chức hoặc cá nhân nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 01 với Ủy ban nhân dân phường, thị trấn và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt” của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn mở tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu thành phần, số lượng đúng theo quy định thì tiếp nhận, in phiếu tiếp nhận và giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ kê khai phí, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thực hiện thẩm định tờ khai phí, trường hợp số phí bảo vệ môi trường phải nộp khác với số phí người nộp phí đã kê khai thì ra Thông báo nộp bổ sung theo Mẫu số 02 hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo; trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi có Thông báo tổ chức, cá nhân phải nộp bổ sung số phí phải nộp theo Thông báo của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn (nếu có).

2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực triếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các phường, thị trấn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Mẫu số 01 (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  Tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền thông báo theo quy định: Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên các mẫu đơn, tờ khai:

- Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Mẫu số 01 (ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP  của Chính phủ).

- Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Mẫu số 02 (ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP  của Chính phủ).

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Quyết định 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.539