Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 11/01/2021

Căn cứ Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

 

Căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới, UBND thị xã Hương Trà xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của thị xã đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của thị xã, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo … các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc, đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác CCHC tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phư­ơng.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của thị xã; Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn cũng như Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

b) Kết hợp nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền; gắn tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

c) Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

d) Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh và của Thị xã; bộ TTHC trên cổng thông tin điện tử của thị xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC. Đồng thời thông tin tuyên tuyền đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC:

Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của thị xã đã được phê duyệt. Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” … đồng thời bám sát các Chương trình, Nghị quyết về công tác CCHC trong giai đoạn mới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

c) Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung CCHC, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã.

d) Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

d) Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

c) Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại  đơn vị, địa phương và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC.

g) Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giữa cấp huyện với cấp xã trên địa bàn thị xã; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của Trung tâm Hành chính công của thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân.

h) Tuyên truyền nâng cao chỉ số CCHC (PAR index), chỉ số PCI, ICT. Phấn đấu Chỉ số CCHC của thị xã năm 2021 thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

i) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị, địa phương về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và không dùng tiền mặt, dịch vụ bưu chính công ích; tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm trong áp dụng quy trình quản lý chất lượng công việc (ISO) để giải quyết yêu cầu, nhu cầu công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban chuyên môn cấp thị xã, UBND cấp xã, phường.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên đề CCHC trên hệ thống truyền thanh thị xã.

Chuyên đề CCHC trên hệ thống truyền thanh thị xã:

- Thời gian thực hiện: Duy trì chuyên đề phát sóng định kỳ 4 lần/tháng;

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, các cơ quan, địa phương có liên quan.

c) Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử thị xã và Trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, phường.

d) Tuyên truyền cổ động trực quan (pano):

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Cơ quan thực hiện:

+ Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao thị xã xây dựng 03 cụm pano tại trung tâm thị xã;

+ UBND các xã, phường: mỗi địa phương xây dựng 01 pano tại trung tâm xã, phường.

+ Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: tùy tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ quan, đơn vị.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Hương Trà.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2021 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng HĐND - UBND thị xã:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, phường liên quan trên địa bàn xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC hàng năm trên Cổng Thông tin điện tử thị xã và Trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường.

b) Chủ trì, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường thực hiện công bố, niêm yết, chuẩn hóa các TTHC theo quy định. Thường xuyên rà soát và kịp thời công khai các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi giải quyết cấp huyện, cấp xã. Nghiêm túc niêm yết, công khai các TTHC đã được công bố tại nơi giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của thị xã theo quy định.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, phường liên quan trên địa bàn thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo về tuyên truyền CCHC gửi UBND thị xã.

b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền CCHC theo sự chỉ đạo của UBND thị xã; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, UBND các xã, phường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC.

d) Phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh, Thị xã.

3. Phòng Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về CCHC cho các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn thị xã để công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

b) Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa bàn.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã về CCHC.

4. Phòng Tư pháp

a) Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC.

 b) Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật; về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan trên địa bàn thị xã.

5. Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao thị xã

a) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, vùng, miền... nhằm kịp thời phổ biến các quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên đề CCHC.

b) Tích cực phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế đưa tin, phóng sự phản ánh công tác CCHC trên địa bàn thị xã. Xây dựng 03 cụm pano tuyên truyền CCHC tại trung tâm thị xã;

6. Các phòng, ban; Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Đối với các cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền CCHC.

b) Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của UBND thị xã, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC một cách thường xuyên, dưới nhiều hình thức, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền CCHC năm 2021, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời, tổng hợp, gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về Phòng Văn hoá và Thông tin trước ngày 25/10/2021 .

 

My Na - phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.850