Tìm kiếm thông tin
Hương Trà xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND  ngày 22/12/2020 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với các mục tiêu, nhiệm vụ chung:

 

1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các cơ quan, phòng, ban cấp thị xã và UBND cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND thị xã, các ngành, các cấp từ thị xã đến xã, phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

- Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

- Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của thị xã  năm 2021 thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC 2021 được gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2021.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015 trong CCHC.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thị xã.

Với các nhiệm vụ cụ thể về:

1. Cải cách thể chế

 2. Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC

3. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

5. Cải cách tài chính công

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

 

Phan Hoàng Minh - Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.456
Truy câp hiện tại 1.131