Tìm kiếm thông tin
Kết quả xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động khối các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và khối các xã, phường 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; UBND phường Hương Văn dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động khối các xã, phường; Trung tâm GDNN&GDTX thị xã đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động năm 2020

Theo kết quả đánh giá, xếp loại đánh giá chất lượng hoạt động năm 2020 được UBND thị xã công bố theo quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, Văn phòng HĐND&UBND thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã với số điểm đánh giá là 94.66  điểm, xếp loại Rất tốt; UBND phường Hương Văn dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động khối các xã, phường với số điểm đánh giá là 90.25 điểm, xếp loại Rất tốt ; Trung tâm GDNN&GDTX thị xã dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng hoạt động với số điểm đánh giá là 89.73 điểm, xếp Rất tốt.

Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã thuộc về Phòng Nội vụ với số điểm đánh giá là 91.79 điểm, xếp loại Rất tốt; Phòng Kinh tế xếp thứ 03 với 91.59 điểm xếp loại Rất Tốt. Trong 12 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã, trong năm 2020 có 4 cơ quan xếp loại Rất tốt, 6 cơ quan xếp loại tốt, 01 cơ quan xếp loại khá.

Trong số 6  đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã,  trong năm 2020 có 1 xếp loại Tốt, 4 cơ quan xếp loại khá.

Trong số 15 đơn vị cấp xã, phường trong năm 2020  có 1 đơn vị xếp loại Rất tốt, 7 đơn vị xếp loại tốt, 02 đơn vị xếp loại khá.

Việc đánh giá chất lượng hoạt động năm 2020 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ ngày một hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó trong năm 2020, có Phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao thị xã và UBND các xã, phường: Hương Chữ, Hương Vân, Hương Hồ, Hương Toàn, Hương Vinh không được xếp loại vì không gửi hồ sơ đánh giá và tài liệu kiểm chứng kèm theo, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 3972/UBND-NV ngày 29/12/2020 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc phê bình, kiểm điểm.

Bảng xếp loại chất lượng hạt động các cơ quan đơn vị địa phương năm 2020

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NĂM 2020

(Đối với các cơ quan chuyên môn)

TT

Đơn vị

Tổng điểm các nhiệm vụ theo quy định

Tổng điểm các nhiệm vụ phát sinh trong năm theo quy định

Tổng điểm thẩm định các nhiệm vụ phát sinh trong năm của đơn vị

Kết quả đánh giá

Xếp loại

Xếp hạng

Ghi chú

1

Văn phòng HĐND&UBND

100

100

94.66

94.66

Rất Tốt

1

 

2

Phòng Nội vụ

100

100

91.79

91.79

Rất Tốt

2

 

3

Phòng Kinh tế

100

100

91.51

91.51

Rất Tốt

3

 

4

Phòng GD&ĐT

100

100

91.49

91.49

Rất Tốt

4

 

5

Phòng VH&TT

100

100

88.37

88.37

Tốt

5

 

6

Phòng LĐ,TB&XH

100

100

87.87

87.87

Tốt

6

 

7

Phòng TN&MT

100

100

85.19

85.19

Tốt

7

 

8

Phòng QLĐT

100

100

83.2

83.2

Tốt

8

 

9

Thanh tra

100

100

81.81

81.81

Tốt

9

 

10

Phòng TC-KH

100

100

81.51

81.51

Tốt

10

 

11

Phòng Tư pháp

100

100

71.87

71.87

Khá

11

 

12

Phòng Y tế

Không đánh giá trong năm 2020

vì không có báo cáo và TLKC

PHỤ LỤC 02

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NĂM 2020

(Đối với UBND các xã, phường)

TT

Đơn vị

Tổng điểm các nhiệm vụ theo quy định

Tổng điểm các nhiệm vụ phát sinh trong năm theo quy định

Tổng điểm thẩm định các nhiệm vụ phát sinh trong năm của đơn vị

Kết quả đánh giá

Xếp loại

Xếp hạng

Ghi chú

1

Hương Văn

100

80

72.2

90.25

Rất Tốt

1

 

2

Hương Vinh

100

80

68.96

86.20

Tốt

2

 

3

Hương Bình

100

80

68.79

85.99

Tốt

3

 

4

Hương Xuân

100

80

67.51

84.39

Tốt

4

 

5

Bình Tiến

100

80

67.41

84.26

Tốt

5

 

6

Bình Thành

100

80

67.16

83.95

Tốt

6

 

7

Hương An

100

80

66.84

83.55

Tốt

7

 

8

Hương Phong

100

80

64.55

80.69

Tốt

8

 

9

Tứ Hạ

100

80

63.31

79.14

Khá

9

 

10

Hương Thọ

100

80

63.06

78.83

Khá

10

 

11

Hương Chữ

  Không đánh giá trong năm 2020

vì không có báo cáo và TLKC

12

Hương Hồ

13

Hương Vân

14

Hương Toàn

15

Hải Dương

 

PHỤ LỤC 03

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NĂM 2020

(Đối với các đơn vị sự nghiệp)

                 

TT

Đơn vị

Tổng điểm các nhiệm vụ theo quy định

Tổng điểm các nhiệm vụ phát sinh trong năm theo quy định

Tổng điểm thẩm định các nhiệm vụ phát sinh trong năm của đơn vị

Kết quả đánh giá

Xếp loại

Xếp hạng

Ghi chú

1

Trung tâm GDNN-GDTX

100

100

89.73

89.73

Tốt

1

 

2

Trung tâm DVNN

100

100

76.43

76.43

Khá

2

 

3

Đội QTĐT

100

100

76.05

76.05

Khá

3

 

4

Ban QLDA ĐTXD

100

100

73.26

73.26

Khá

4

 

5

Trung tâm PTQĐ

100

100

70.23

70.23

Khá

5

 

6

Trung tâm VH,TT&TT

Không đánh giá trong năm 2020

vì không có báo cáo và TLKC

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.499
Truy câp hiện tại 1.141