Tìm kiếm thông tin
Công bố công khai kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại UBND các xã, phường năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện Quyết định 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND các xã, phường, thị trấn; Công văn số 1309/SNV-CCHC ngày 01 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với  sự phục vụ tại UBND cấp xã;  Kế hoạch số 3520/KH-UBND  ngày 17 tháng 11 năm 2020 của UBND thị xã về việc điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền thị xã Hương Trà năm 2020;

 

Từ ngày 07 đến ngày 28/12/2020, Phòng Nội vụ thị xã đã phối hợp với Bưu điện thị xã và UBND các phường, xã tiến hành điều tra xã hội học độc lập nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với  sự phục vụ tại UBND cấp xã, phường trên địa bàn thị xã trong năm 2020.

Ngày 07/01/2020, Đ/c Hà Văn Tuấn – Chủ tịch UBND thị xã đã ký thông báo số 49/TB-UBND  để công bố công khai kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại UBND các xã, phường năm 2020, cụ thể như sau:

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG

 CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ TẠI

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 49/TB-UBND ngày 07/01/2021 của UBND thị xã)

 
               

TT

Xã, phường

Kết quả khảo sát

Ghi chú

 

Tổng điểm tỷ lệ % Điểm khảo sát nhiệm vụ phát sinh

Điểm Trung bình mức độ hài lòng của đơn vị

Điểm mức độ hài lòng có phát sinh nhiệm vụ của đơn vị quy đổi từ tỷ lệ % qua hệ điểm 25

Xếp loại mức độ hài lòng của đơn vị

 
 
 

1

Hương Xuân

93.8

18.96

23.45

Hài lòng

 

 

2

Hương Vinh

93.69

19.25

23.42

Hài lòng

 

 

3

Hương An

92.26

18.56

23.07

Hài lòng

 

 

4

Hương Phong

89.91

19.33

22.48

Hài lòng

 

 

5

Hải Dương

86.99

17.56

21.75

Hài lòng

 

 

6

Hương Toàn

85.03

17.28

21.26

Hài lòng

 

 

7

Hương Hồ

84.05

16.87

21.01

Hài lòng

 

 

8

Hương Bình

83.01

17.68

20.75

Hài lòng

 

 

9

Tứ Hạ

81.64

16.9

20.41

Hài lòng

 

 

10

Hương Văn

79.88

15.98

19.97

Bình thường

 

 

11

Hương Vân

79.75

16.65

19.94

Bình thường

 

 

12

Hương Thọ

78.52

16.19

19.63

Bình thường

 

 

13

Bình Tiến

78.28

15.66

19.57

Bình thường

 

 

14

Bình Thành

77.03

15.65

19.26

Bình thường

 

 

15

Hương Chữ

74.87

14.97

18.72

Bình thường

 

 

 

 

Phan Hoàng Minh - Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.815
Truy câp hiện tại 1.229