Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 23/02/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, căn cứ Quyết định số 1842    /QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021. UBND thị xã xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 như sau:

 

1. Mục đích yêu cầu

Xác định sự phù hợp của HTQLCL với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL (nhằm đảm bảo HTQLCL được xây dựng phù hợp và được duy trì, áp dụng có hiệu quả) tại thị xã và các Phòng chuyên môn

2. Đơn vị được đánh giá

- Phòng Tư pháp

- Phòng Quản lý đô thị

- Phòng Kinh tế

- Phòng Tài chính kế hoạch

- Phòng LĐ-TB&XH

- Phòng GD-ĐT

- Phòng VHTT

- Phòng Nội vụ

- Phòng TNMT

3. Nội dung đánh giá

- Các quyết định liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015;

- Việc phổ biến Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu;

- Kiểm soát hồ sơ;

- Các hoạt động duy trì, cải tiến;

- Đánh giá ngẫu nhiên 5-10% quy trình thủ tục hành chính; xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt.

- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa

4. Chương trình, thời gian đánh giá: đánh giá 1 kỳ/năm

Có chương trình, thời gian đánh giá kèm theo

5. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định

Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.474