Tìm kiếm thông tin
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021
Ngày cập nhật 23/02/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết đinh số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 1842 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:

Huy động tối đa các nguồn lực, khai thác thế mạnh của địa phương để đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Phân công thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm năm 2021:

        2.1 Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, theo dõi tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các chỉ tiêu:

        - Tốc độ tăng trưởng GTSX so với năm 2020        : 14-15%; trong đó:

        + Ngành dịch vụ tăng                                             : 16-17 %;

        + Ngành công nghiệp - xây dựng tăng                   : 15-16 %;

        + Ngành nông nghiệp tăng                                    : 3,5-4,0 %;

        - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng                        : 12-14%.năm;

        - Tổng thu ngân sách                                              : >229,3 tỷ đồng;

        - Thu nhập bình quân đầu người                                      : 46 triệu đồng/người/năm;

        2.2 Phòng Kinh tế chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ che phủ của rừng                                         : 60 %.

- Có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

        - Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt                          : 92%

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch                           : 99,8%      

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia:                   51/62 trường, tỷ lệ 82,3%.

2.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi tham mưu thực hiện các chỉ tiêu sau:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: >70%; giải quyết việc làm hằng năm: 1.700 lao động, trong đó lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 120-140 người/năm

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều: giảm 0,2-0,3%/năm

2.6 Phòng Văn hóa thông tin chủ trì theo dõi tham mưu thực hiện các chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyện môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 755