Tìm kiếm thông tin
Quyết định Công bố mục tiêu chất lượng năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 23/02/2021

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN  ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Chính sách chất lượng của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ký công bố.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố các mục tiêu chất lượng mà Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ưu tiên thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung liên quan Kế hoạch phát trển kinh tế xã hội năm 2021, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nhóm các chỉ tiêu kinh tế

        - Tốc độ tăng trưởng GTSX so với năm 2020        : 14-15%; trong đó:

        + Ngành dịch vụ tăng                                             : 16-17 %;

        + Ngành công nghiệp - xây dựng tăng                   : 15-16 %;

        + Ngành nông nghiệp tăng                                    : 3,5-4,0 %;

        - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng                        : 12-14%.năm;

        - Tổng thu ngân sách                                              : >229,3 tỷ đồng;

        - Thu nhập bình quân đầu người                                      : 46 triệu đồng/người/năm;

Nhóm các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ che phủ của rừng                                         : 60 %.

        - Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt                                    : 92%

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch                                     : 99,8%      

Nhóm các chỉ tiêu về xã hội

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia:                   51/62 trường, tỷ lệ 82,3%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: >70%; giải quyết việc làm hằng năm: 1.700 lao động, trong đó lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 120-140 người/năm

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều: giảm 0,2-0,3%/năm

2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận, thụ lý, thẩm định, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính. Nâng cao tính công khai, minh bạch, không để xảy ra trường hợp khiếu nại bằng văn bản về trì trệ thời hạn hoặc sai chính sách trong thụ lý, giải quyết các loại hồ sơ trên.

Phấn đấu đạt trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn.

3. Hoàn thành đúng nội dung và đảm bảo tiến độ 100% các yêu cầu báo cáo chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các ngành cấp thị xã và cấp tỉnh.

4. Tổ chức đánh giá, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Chỉ đạo các phường, xã duy trì, cải tiến để vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO 9001:2015 đạt hiệu quả.

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ các mục tiêu trên để xác định nhiệm vụ kế hoạch năm, các chỉ số hoặc tên công việc cụ thể cần ưu tiên thực hiện trong chương trình công tác năm, quý, tháng và phải đánh giá kết quả thực hiện này trong báo cáo công tác tháng, quý, năm.

Điều 3. Đại diện lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt, theo dõi triển khai các kế hoạch, tiến độ thực hiện của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. Tổng hợp, đánh giá mức độ, kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống này, cũng như kết quả thực hiện chung của Ủy ban nhân dân thị xã đối với các mục tiêu trên để rút kinh nghiệm, tiếp tục đề ra các giải pháp triển khai và thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2021.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã, các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 689