Tìm kiếm thông tin
Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hương Trà năm 2021
Ngày cập nhật 23/02/2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 07 huyện;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hương Trà năm 2021:

Trưởng đoàn:

Bà Dương Thị Minh Thi- Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND.

Phó Trưởng đoàn:

Ông Trần Đăng Quang - Phó trưởng phòng TN và MT;

Ông Nguyễn Công Dũng- Phó trưởng phòng LĐ- TB và XH.

Thành viên:

Ông Phan Hoàng Minh- Chuyên viên phòng Nội vụ;

Ông Nguyễn Xuân Khanh- Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch;

Bà Tống Thị My Na- Chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin;

Bà Hồ Thị Thu Phương- Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường;

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt- Chuyên viên phòng Tư pháp;

Ông Đào Văn Đại- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã ;

Ông Nguyễn Tấn Lâm- Chuyên viên phòng Quản lý đô thị;

Ông Nguyễn Minh Tuấn-Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH thị xã;

Bà Nguyễn Thị Bê-Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã;

Ông Ngô Văn Tùng- Chuyên viên phòng GD và ĐT.

Điều 2: Trong thời gian từ 01/4  đến  30/5/2021 Đoàn đánh giá nội bộ thị xã phải tổ chức xong việc đánh giá nội bộ tại các Phòng chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng  HTQLCL hiện tại của UBND thị xã.

Nhóm trưởng đã được chỉ định của mỗi nhóm đánh giá phải lập chương trình đánh giá nội bộ cụ thể tại Phòng được đánh giá. Chương trình nêu rõ ngày, thời điểm, người sẽ đánh giá tại từng bộ phận của Phòng đó, các nội dung cần đánh giá và tài liệu được dùng làm cơ sở đánh giá.

Đại diện lãnh đạo về chất lượng xem xét, phê duyệt từng Chương trình đánh giá

Trưởng các Phòng chức năng hoặc người được ủy quyền phải bố trí thời gian, nhân viên liên quan sẵn sàng phục vụ theo Chương trình đánh giá đã được duyệt và thông báo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng ban chuyên môn, Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 thị xã  và các thành viên nhóm đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 768