Tìm kiếm thông tin
Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính quý I/2021 của phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 14/03/2021

Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhậ và Trả kết quả phường; đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

Bước khởi động đầu năm, trong quý I năm 2021 này, việc chỉ đại điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính được triển khai và thực hiện nghiêm túc, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2021 của phường Hương Xuân, nội dung kế hoạch đã đề ra 20 chỉ tiêu và 30 nhóm nhiệm vụ  chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho quý I//2021 đã vượt kế hoạch, cụ thể:

Về cải cách thể chế: Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. UBND phường đã ban hành Kế hoạch về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2021và Kế hoạch về tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2021.

Trong quý I này, hệ thống văn bản do UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Bộ Tư pháp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính: UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Kế hoạch về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2021về tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

Việc công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc, đã tiến hành niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của phường đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Tình hình và kết quả giải quyết TTHC: Trong quý I/2021, tính từ ngày 01/12/2020 đến ngày 26/02/2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường đã tiếp nhận thụ lý, giải quyết và đã kết kết quả tổng số thủ tục: 425 thủ tục thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường gồm bảo trợ xã hội cấp phường 16, BTXH liên thông cấp thị xã 12, chứng thực 198, hộ tịch 182, đất đai 12, thi đua khen thưởng 05. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng theo quy định.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận, có trình độ chuyên môn Đại học 5/6 người, Trung cấp 1 người. Đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch.

Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức đến nay cơ bản ổn định, đảm bảo số lượng, chất lượng; đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc được giao.

Về thực hiện cải cách tài chính công: UBND phường đã ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND phường năm 2021; đã thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước của phường năm 2021 và đã thực hiện các hình thức công khai theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính: Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phường Hương Xuân năm 2021. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Hiện nay UBND phường đang duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; thực hiện xây dựng 125 quy trình /138 thủ tục hành chính. Việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường tuân thủ nghiêm túc quy trình đã được xây dựng và phê duyệt.

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước: Duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; UBND phường đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021, đồng thời quán triệt, triển khai đối với CBCC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Công tác kiểm tra CCHC: Được thực hiện thường xuyên liên tục, đặc biệt là tăng cường giám sát của lãnh đạo UBND phường đối với hoạt động của cán bộ, công chức phường trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng thời, bám sát Kế hoạch về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2021 để thực hiện trong quý I/2021. Nhìn chung, tại cơ quan phường không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh thực hiện: UBND phường đã thực hiện 12 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 9 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT phường; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC năm 2021 của UBND phường và việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức phường.

Nhìn chung, chất lượng và hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn phường ngày càng có nhiều chuyển biến và được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 59