Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
Ngày cập nhật 21/05/2021

Thực hiện công văn số 3679/UBND-HCC ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành. UBND thị xã yêu cầu Trung tâm hành chính công thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung như sau:

 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND các xã, phường thực hiện việc tiếp nhận số hóa hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; tăng cường việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu tương ứng 20% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận và xử lý văn bản trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của thị xã; xử lý hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số tổ chức, cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng (trừ văn bản, hồ sơ mật) đảm bảo hiệu quả, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.491