Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 21/05/2021

Qua theo dõi tổng hợp trong thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị giải quyết khá tốt các thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thị xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn giảm so với thời gian trước (đạt 91,3% hồ sơ giải quyết đúng hạn). Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ tỷ lệ quá hạn vẫn còn cao ở một số lĩnh vực, một số cơ quan như lĩnh vực thi đua khen thưởng (38,5%), văn hóa (16,7%), hoạt động xây dựng (13,04%), đất đai (13,4%), tài chính đầu tư (16,7%).

 

Để giải quyết kịp thời thủ tục hành chính trước và trong hạn cho tổ chức, công dân và nhằm nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động UBND thị xã trong năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tập trung giải quyết dứt điểm đối với những hồ sơ đang giải quyết quá hạn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tắc trách, thiếu trách nhiệm để xảy ra trường hợp hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn, quá hạn. Đối với các hồ sơ không giải quyết theo đúng thời gian quy định, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đề nghị gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ và xin lỗi tổ chức, công dân đúng theo quy định.

2. Có các giải pháp khắc phục xử lý hồ sơ quá hạn phấn đấu đến ngày 30/6/2021 tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đảm bảo đạt tỷ lệ trên 95%.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ công chức của cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời gian trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.345