Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 08/09/2021

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (đối với các thủ tục đủ điều kiện).

Nâng tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%; 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá.

2. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư số 18/2019/TTBTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính có biểu mẫu eform nhằm hỗ trợ công dân, doanh nghiệp điền dữ liệu trực tiếp thông tin.

Bổ sung nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, khi sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

Hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công.

Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thống nhất các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ TTHC; hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ TTHC.

2. Hoàn thiện biểu mẫu e-Form: trong đó “20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến” quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Hoàn thiện đầy đủ các chức năng của e-form, đảm bảo cung cấp công cụ ký số, đồng bộ với Cổng dịch vụ công tỉnh; dữ liệu chỉ phải nhập 01 lần đối với nguồn dữ liệu đầu vào, được cập nhật, khai thác ở Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các ngành.

3. Xác thực thông tin công dân từ CSDL Quốc gia về Dân cư: triển khai kết nối với CSDL quốc gia về dân cư thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu toàn quốc và của địa phương (NGSP-LGSP).

4. Danh mục các hạng mục rà soát TTHC đủ điều kiện triển khai

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

 

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

1

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

7/2021

8/2021

Kế hoạch của UBND tỉnh

2

Tham mưu bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

8/2021

8/2021

Quyết định của UBND tỉnh

3

Rà soát danh mục TTHC/DVC trực tuyến chưa đủ điều kiện lên mức độ 4 để nâng cao tỷ lệ DVC mức độ 4

Sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

8/2021

9/2021

TTHC/Danh mục DVC được rà soát

4

Báo cáo kết quả rà soát DVC mức độ 4

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

9/2021

20/9/2021

Báo cáo rà soát

5

Tổng hợp, tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt danh mục DVC mức độ 4 năm 2021 (đủ điều kiện)

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh/Các sở, ngành

20/9/2021

Trước 30/9/2021

 

Quyết định của UBND tỉnh

6

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến đã được UBND tỉnh phê duyệt lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

10/2021

11/2021

Hệ thống được tích hợp

7

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

 

Trước 15/12/2021

Báo cáo của UBND tỉnh gửi Chính phủ, Bộ Thông tin và TT

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tăng cường việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Duy trì tài khoản quản trị, theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ một cửa, kiến nghị, phản ảnh,... từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan và đơn vị có liên quan để nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp công cụ đáp ứng triển khai dịch vụ công trực tuyến đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chức năng theo quy định. Đồng thời thường xuyên cập nhật, nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh đảm bảo khả năng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp sử dụng; đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống và đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt. Hoàn thành xây dựng Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2021.

- Thực hiện rà soát, nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và theo các quy định của Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tiếp tục duy trì và đảm bảo các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ, kết nối, tích hợp sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo từng giai đoạn; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Chủ trì triển khai tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các chức năng, tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó cần lưu ý thực hiện tốt cả công tác truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn các bước thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tham mưu xây dựng mẫu quy trình nội bộ, để thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Trên cơ sở các thủ tục hành chính các sở, ban, ngành được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc tích hợp dịch vụ công mức độ 4 từ Cổng Dịch vụ công tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi có yêu cầu.

4. UBND các huyện, thị xã thành phố

- Trên cơ sở danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện (bao gồm các TTHC của UBND cấp xã) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp huyện thực hiện việc tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công đủ điều kiện, tích hợp, cung cấp kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả rà soát dịch vụ công mức độ 4, gửi Sở Thông tin và Truyền thông: thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/9/2021. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công: thời hạn hoàn thành tháng 10/2021.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.794