Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 14/09/2021

Ngày 15/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1170/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, Quyết định hướng dẫn về thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý như sau:

 

        - Những người đã nghỉ hưu, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý, bao gồm: Trợ giúp viên pháp lý; Thẩm phán, Thẩm tra viên ngành Tòa án; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành kiểm sát; Điều tra viên; Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án dân sự; Chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước, nếu có nguyện vọng làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (gọi chung là cộng tác viên) và nhất trí với các nội dung cơ bản của hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp thì gửi hồ sơ đến Trung tâm ở địa phương nơi mình cư trú.

        - Trong thời hạn 04 ngày là việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương, Giám đốc Trung tâm lựa chọn hồ sơ trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét cấp thẻ cộng tác viên. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho người đề nghị làm cộng tác viên và thông báo rõ lý do bằng văn bản.

        - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định cấp thẻ cộng tác viên. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị làm cộng tác viên. Người bị từ chối có quyền khiếu nại đối với việc từ chối cấp thẻ cộng tác viên. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

        - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp thẻ, cộng tác viên trợ giúp pháp lý có trách nhiệm đến Trung tâm để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 35 ngày kể từ ngày được cấp thẻ.

        Thành phần hồ sơ:

        - Đơn đề nghị là cộng tác viên trợ giúp pháp lý (theo mẫu TP-TGPL-10) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP.

        - Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định.

        - Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.

        Cách thức thực hiện:

        Nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước nơi địa phương mình cư trú bằng một trong các cách thức sau:

        - Nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm.

        - Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

        - Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.

        * Lưu ý:

        - Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm, người đề nghị làm cộng tác viên nộp các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm; xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định.

        - Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, người đề nghị làm cộng tác viên nộp các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm; bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định.

        - Trường hợp gửi qua fax, hình thức điện tử, người đề nghị làm cộng tác viên gửi các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm; Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.627