Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày cập nhật 15/09/2021

Qua rà soát, tỷ lệ hồ sơ phát sinh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ( BCCI) trên địa bàn thị xã hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

 

Để đảm bảo các chỉ tiêu về duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) về “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích”, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và lựa chọn sử dụng dịch vụ; Đồng thời thông tin tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân biết về việc miễn giảm cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI của một số thủ tục hành chính từ ngày 01/09/2021 đến ngày 31/10/2021 theo thông báo của Bưu điện tỉnh.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường

Thông báo tuyên truyền về dịch vụ BCCI trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Phối hợp với Bưu điện Hương Trà về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI.

3. Bưu điện Hương Trà

- Bưu điện Hương Trà tích cực thực hiện tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và kết quả hiện đại xã, phường để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.380