Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công thị xã quý IV năm 2021
Ngày cập nhật 24/11/2021

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021.

Trung tâm hành chính công bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được giao đảm bảo hoạt động của Trung tâm đáp ứng yêu cầu 100% TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công. Đến nay, Trung tâm hành chính công tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thuộc 10 cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thuộc 19 lĩnh vực. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Trong hạn

Quá hạn

Trong hạn

Quá hạn

1

Đất đai

6698

5222

966

492

 

18

2

Tài nguyên và Môi trường

287

185

59

41

2

3

Xây dựng và đô thị

638

538

83

17

0

4

Tư pháp

289

275

12

2

0

5

Tài chính, kế hoạch
 và đầu tư

407

388

13

6

0

6

Lao động, thương
binh và xã hội

449

428

18

3

0

7

Nội vụ

37

31

5

1

0

8

Kinh tế

24

21

1

2

0

9

Đăng ký thuế, khai thuế

2534

2504

6

24

0

10

Văn hóa

7

6

1

0

0

11

Giáo dục

63

28

2

33

0

Tổng số

11433

9626

1166

613

28

2. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân từ đó để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2.1. Đối với Trung tâm hành chính công:

2.1.1. Về nơi tiếp đón:

+ Rất hài lòng: 2313/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 96.3 %.

+ Hài lòng: 89/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 3.7 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

2.2.2. Thái độ phục vụ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính:

+ Rất hài lòng: 2281/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 95 %.

+ Hài lòng: 121/2402 phiếu, đạt tỷ lệ 5 %.

+ Không hài lòng: 0 phiếu.

2.2. Thái độ phục vụ của công chức Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công

STT

Họ và tên

Số
lượng
phiếu

Rất hài lòng (%)

Hài lòng (%)

Không hài lòng
 (%)

1

Hồ Xuân Bảo

1834

84,3

15,7

0

2

Nguyễn Tấn Lâm

143

87,6

12,4

0

3

Văn Thị Thu Thảo

48

98,2

1,8

0

4

Phan Văn Sơn

149

96,1

3,9

0

5

Bùi Thị Hải Đăng

228

97,4

2,6

0

2.3. Thời gian xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đúng hẹn (%)

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được (%)

Không đúng hẹn
 (%)

1

Đất đai

1834

84,1

7,1

8,8

2

Xây dựng và đô thị

143

81,8

11,6

6,6

3

Tư pháp

48

97,9

0

0

4

Tài chính kế hoạch và đầu tư

149

100

0

0

5

Tài nguyên và môi trường; Giáo dục; Lao động thương binh và xã hội; Nội vụ

228

96

2,3

1,7

2.4. Hồ sơ thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực

Số
lượng
phiếu

Đơn giản

(%)

Cần giảm giấy tờ (%)

Phức tạp
 (%)

1

Đất đai

1834

92,6

2,1

5,3

2

Xây dựng và đô thị

143

100

0

0

3

Tư pháp

48

100

0

0

4

Tài chính kế hoạch và đầu tư

149

100

0

0

5

Nội vụ

4

100

0

0

6

Giáo dục

12

100

0

0

7

Lao động, thương binh và xã hội

102

100

0

0

8

Tài nguyên – môi trường

107

100

0

0

3. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong việc luân chuyển hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm hành chính công số hóa, cập nhật lên hệ thống và chuyển hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị trên hệ thống xử lý dịch vụ công của tỉnh để giải quyết, thời gian luân chuyển luôn trước hạn so với quy định  (thông thường là 30 phút- kể cả thời gian số hóa hồ sơ so với 2 giờ đến 4 giờ tùy loại TTHC).

+ Đối với hồ sơ giấy giải quyết trong ngày (hồ sơ giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin đất đai, chứng thực bản sao từ bản chính…), sau khi nhận được hồ sơ Trung tâm hành chính công chuyển ngay hồ sơ giấy đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết. Trường hợp tiếp nhận sau 16 giờ thì chuyển hồ sơ đã nhận vào đầu giờ làm việc của buổi sáng ngày kế tiếp.

+ Đối với hồ sơ giấy có thời gian giải quyết lớn hơn 01 ngày làm việc, Trung tâm hành chính công cập nhật thông tin vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ giấy đã nhận đến các cơ quan đơn vị vào thời gian cuối buổi trong ngày.

- Trong quá trình giải quyết TTHC, Trung tâm hành chính công thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chưa thể giải quyết theo thời gian quy định thì lãnh đạo phòng chuyên môn có văn bản đề nghị Trung tâm hành chính công gia hạn thêm thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Đối với hồ sơ luân chuyển xác định nghĩa vụ tài chính, hồ sơ liên thông đất đai: Đến nay, tất cả hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công đều được số hóa và cập nhật lên hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung, cho nên việc luân chuyển, liên thông hồ sơ từ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đến Chi cục Thuế và sở Tài nguyên và môi trường đều được thực hiện trên Hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh.

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.803