Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác Cải cách hành chính tại thị xã Hương Trà giai đoạn 2016-2021 thực trạng và giải pháp
Ngày cập nhật 07/12/2021

Từ năm 1986, đất nước bước vào sự nghiệp đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện bước chuyển có ý nghĩa hết sức quan trọng từ một nền kinh tế  kế hoạch hóa vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã mang lại những thành tựu bước đầu rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội ổn định liên tục trong hai thập kỷ vừa qua. Cải cách hành chính nhà nước được đặt ra như một đòi hỏi khách quan của thực tiễn, Đảng ta đã  luôn xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới. Với những định hướng đó trong thời gian qua các cơ quan nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai cải cách hành chính theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020.

 

Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là một địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc thực thi các chủ trương, chương trình kế hoạch của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; cấp ủy, chính quyền đã vào cuộc triển khai công tác CCHC từ rất sớm; trong giai đoạn từ năm 2016-2020  công tác  này được thực hiện mở rộng trên nhiều bình diện được thể hiện ở các nội dung sau:

Về xây dựng nền hành chính minh bạch: Mục tiêu của công tác CCHC là thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức: Tổ chức tốt công tác tiếp dân thường xuyên,  trong 05 năm đã tiếp trên 700 lượt công dân; đồng thời lãnh đạo các cấp của thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định. Các cơ quan của UBND thị xã đã tiếp nhận: 592 đơn; trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 409 đơn, đến nay đã giải quyết được 348 đơn, đạt tỷ lệ 85%.

Tổ chức công khai tất cả các quy hoạch để người dân được nắm rõ và tham gia ý kiến vào việc thực hiện quy hoạch; Làm tốt việc bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn, trong 5 năm thực hiện thu hồi đất của 1.507hộ và 03 tổ chức bị ảnh hưởng, với diện tích: 868.484m2; hiện đang tiếp tục thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân, các tổ chức để thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, thị xã, trong đó chú trọng đẩy nhanh việc thực hiện GPMB dự án đường cao tốc Cam Lộ- La Sơn là công trình trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài toàn tuyến 24,7km, diện tích ảnh hưởng 138,9 ha của 506 hộ dân.

Thực hiện đơn giản hóa và tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; UBND thị xã đã thành lập Trung tâm hành chính công của thị xã và 16/16 bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, phường. Trực tiếp giải 351 thủ tục của 15 loại lĩnh vực,  trong đó 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 97% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đối với cấp xã, phường thực hiện 119 thủ tục thuộc 33 lĩnh vực.

Năm 2015 tại thị xã thực hiện được 2.787 giao dịch, cấp xã, phường thực hiện được 11.509 giao dịch, năm 2019 tại thị xã đã thực hiện 8.275 giao dịch tăng gấp 3 lần, tổng số giao dich trong 05 năm là 40.376 giao dịch; các xã phường thực hiện 20.682 giao dịch; tỷ lệ đúng hạn năm 2015 là 72%, nay tăng lên 82,1%; Nhận xét của người dân về sự hài lòng với các dịch vụ một cửa năm 2008 khảo sát là 64,9% người hài lòng, nay nâng lên 95%.

Về xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp: Nền hành chính chuyên nghiệp phải xuất phát từ đội ngũ cán bộ; UBND đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong 5 năm trong có hàng trăm cán bộ tham gia các lớp chuyên viên chính, chuyên viên, hoàn thành văn bằng 2 về chuyên môn nghiệp vụ, cao học; về lý luận chính trị có 24 đồng chí hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị, 245 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính và rất nhiều cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ...; chất lượng đội ngũ được nâng lên cấp thị xã có 96,1% cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn, 94,3 % đạt chuẩn về tin học; cấp xã,phường cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng tỷ lệ 60%, đạt chuẩn về tin học tỷ lệ 83%.

Xây dựng nền hành chính hiện đại: Thực hiện hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, các trụ sở làm việc của các cơ quan cấp thị xã và xã, phường đã được xây dựng mới đúng theo tiêu chuẩn; đến nay tất cả các cơ quan, đơn vị đều đã được thực hiện nối mạng Internet, CP Net, thực hiện các phần mềm chữ ký số, đăng ký lịch họp, ý kiến chỉ đạo, Văn phòng HĐND và UBND, VP thị ủy, các xã, phường  được trang bị phòng họp trực tuyến…hiện nay tỷ lệ CBCC toàn thị xã sử dụng email công vụ đạt 82,5 %, trong đó khối các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đạt 91 %, khối các phường, xã đạt 77,2 %;

UBND đã xây dựng Website của thị xã để quảng bá hình ảnh của thị xã và công khai các thủ tục hành chính, trang website của Thị xã, đến nay đã có 5,5 triệu lượt người truy cập, các đơn vị khác cũng xây dựng các trang web hoạt động hiệu quả như web Văn phòng Thị ủy, Phòng Giáo dục Đào tạo, Trung tâm văn hóa-thông tin –thể thao và 15 trang thông tin điên tử của các địa phương; từ năm 2014 đến năm 2018 UBND thị xã được đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị về chỉ số sẳn sàng ứng dụng công nghệ thông tin.Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại thị xã. Đã xây dựng 254 Quy trình áp dụng cho 319 thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống ISO tại các cơ quan chuyên môn.

Nền hành chính vì nhân dân phục vụ: UBND thị xã đã tổ chức quán triệt đến thủ trưởng và cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị  về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách tài chính công: Trong thời gian qua UBND thị xã đã thực hiện nghiêm túc các Nghị định 130/2005/NĐ-CP và 43/2006/ND-CP về tự chủ tài chính đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đến nay đã có 100% đơn vị cấp thị xã và khối các trường học đã thực hiện tự chủ về tài chính; nhờ thực hiện tự chủ các đơn vị đã chủ động hơn trong sử dụng kinh phí được giao, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nâng lên, một số đơn vị tiết kiệm chi tiêu để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Tuy đạt được một số kết quả chủ yếu, nhưng so với yêu cầu thì cải cách hành chính còn chậm, chưa đồng bộ, hiệu quả thấp, thể hiện ở một số điểm sau:

Số lượng văn bản được ban hành nhiều, nhưng chất lượng nhìn chung chưa cao, chưa thể hiện nhất quán và thấu suốt tinh thần cải cách hành chính; trong một số lĩnh vực chưa bám sát cuộc sống, chưa đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân. Năm 2016 UBND thị xã đã ban hành 1.438 Quyết định, 15 chỉ thị và 1.944 công văn các loại; đến năm 2021 UBND thị xã ban hành  3.749  Quyết định, 13 chỉ thị và 4.990 công văn các loại; như vậy số lượng văn bản không giảm mà tăng gấp đôi.

 Việc triển khai cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” là một lĩnh vực còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nên sự phối hợp giải quyết giữa các phòng, ban và Trung tâm hành chính công chưa đồng bộ, do đó có một số trường hợp hồ sơ không giao trả đúng hẹn. Một số địa phương xã, phường chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính  ở đơn vị, nên chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai quy chế, quy trình thực hiện tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, phường. Việc đầu tư kinh phí, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa hiện đại ở các xã, phường còn nhiều hạn chế.

Công tác Cải cách hành chính đang tập trung chủ yếu vào cải cách thủ tục, chưa coi trọng các nội dung khác của chương trình Cải cách hành chính; trong đó việc cải cách tài chính công, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, cung cấp trang thiết bị, bổ sung các điều kiện làm việc cho cán bộ là những yêu cầu hết sức căn bản trong các nội dung cần phải được đổi mới của nền hành chính.

  Giai đoạn 2021-2026, cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ và nhân dân Hương Trà ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ thị xã lần thứ XIV với quyết tâm Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận.Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó với biển đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị. Xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng Đô thị “Di sản” Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu chủ yếu của thời kỳ này là phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh từng vùng, từng lĩnh vực, tập trung nguồn lực tạo sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế xã hội. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Với những nhiệm vụ trên, công tác cải cách hành chính phải được chú trọng đẩy mạnh và là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; trong đó yêu cầu là phải tập trung cải cách hành chính quyết liệt, coi đó là bước đột phá để thực hiện hội nhập, trước hết phải đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tích cực chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng; xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, công khai minh bạch.

Thực hiện đồng bộ và đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trên, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tích cực trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính tại Hương Trà góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng đô thị ”di sản” Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trần Ngọc Huyến-Chánh VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 3.182