Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 30/5/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số: 1247/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.003091

Yêu cầu thi hành án dân sự

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

- Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

2

1.003009

Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án

 

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

3

1.003201

Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

 

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

4

1.002548

Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

5

1.002520

Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

 

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

6

1.002270

Xác nhận kết quả thi hành án

 

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

1.002320

Yêu cầu thi hành án dân sự

- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

- Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự

2

1.002223

Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án

 

Chi cục Thi hành án dân sự

3

1.002388

Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

 

Chi cục Thi hành án dân sự

4

1.002260

Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Chi cục Thi hành án dân sự

5

1.002284

Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

 

Chi cục Thi hành án dân sự

6

1.002477

Xác nhận kết quả thi hành án

 

Chi cục Thi hành án dân sự

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 

 

PHỤ LỤC 2:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.002105

Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

2

1.001110

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1)

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

3

2.000576

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 2)

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.002529

Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

2

1.002976

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1)

- Cục Thi hành án dân sự;

- Phòng Thi hành án cấp quân khu.

3

1.002964

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 2)

Cục Thi hành án dân sự

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

1.002176

Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự

Chi cục Thi hành án dân sự

2

1.002180

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự

Chi cục Thi hành án dân sự

 

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.355