Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giải pháp nâng cao cải cách hành chính trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/06/2022

Cải cách hành chính có mối liên hệ chặt chẽ với công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Cải cách hành chính nếu được thực hiện hiệu lực, hiệu quả sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, giảm tệ tham nhũng, quan liêu. Ngược lại, nếu như cải cách hành chính hời hợt, thiếu trọng tâm, thiếu sự phối hợp giữa cơ quan công quyền và toàn xã hội thì sẽ trở thành tiền để cho vấn nạn quan liêu, tham nhũng hoành hành,

 

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường từng bước đi vào nề nếp, số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn giảm đáng kể, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo các thủ tục sẽ được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hiện nay, công tác cải cách hành chính trên toàn địa bàn thị xã được chú trọng thực hiện và đã đi vào nề nếp. Nhiều cơ quan, ban ngành, xã, phường đã tập trung chỉ đạo, phát huy tốt trách nhiệm của đơn vị mình, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí nhất là các cơ quan chuyên ngành như: Công an, Thanh tra, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm thị xã... đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo của UBND thị xã.

Tuy nhiên, việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thường xuyên. Nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng của một số cán bộ, công chức chưa đầy đủ dẫn đến vi phạm.

CCHC nếu được thực hiện hiệu lực, hiệu quả sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, giảm tệ tham nhũng, quan liêu. Ngược lại, nếu như CCHC hời hợt, thiếu trọng tâm, thiếu sự phối hợp giữa cơ quan công quyền và toàn xã hội thì sẽ trở thành tiền để cho vấn nạn quan liêu, tham nhũng hoành hành.

Cải cách hành chính góp phần hoàn thiên việc thiết lập những hành lang quan trọng bảo đảm quá trình phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý có hiệu lực, hiệu quả hành vi tham nhũng. Thể chế nhà nước là hệ thống những quy định tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội. Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thể chế nhà nước bao gồm các văn bản luật phòng, chống tham nhũng; nghị định quy định chi tiết luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan.

Cải cách hành chính bảo đảm phát hiện và khắc phục kịp thời những kẽ hở dễ bị chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng lợi dụng trong quá trình thực hiện công vụ

Cải cách hành chính là một trong những yếu tố quyết định sự “thành – bại” đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong hoạt động quản lý, yếu tố con người luôn được coi là trung tâm của tổ chức. Một đội ngũ nhân sự có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt chắc chắn sẽ tạo nên tổ chức trong sạch và vững mạnh.  Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên những năm gần đây diễn biến phức tạp, ở nhiều lĩnh vực, với nhiều mức độ và hình thức biểu hiện. Đó là sự phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng; nhận thức, quan niệm không đầy đủ, đúng đắn, thậm chí sai trái về những vấn đề cơ bản, liên quan trực tiếp đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, UBND thị xã Hương Trà đề ra các giải pháp sau:

- Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ. Đặc biệt phát huy tính tiên phong, vai trò gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính ở cấp thị xã và xã, phường, công khai hoá những thủ tục hành chính, các chủ trương chính sách của Nhà nước có liên quan đến nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ công khai tài chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị, để loại dần những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, sơ hở; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm mọi trường hợp tham nhũng lãng phí, buôn lậu, gian lận thương mại.

Có thể nói, tham nhũng là vấn nạn của cả hệ thống chính trị. Hậu quả của những hành vi tham nhũng gây ảnh hướng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội, suy giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy công quyền. Có thể nói, để thực hiện thành công công tác phòng, chống tham nhũng đòi hỏi tiên quyết Đảng, Nhà nước và toàn dân ta phải thực hiện triệt để rất nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó, CCHC là giải pháp vô cùng hữu hiệu đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.462