Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày cập nhật 02/08/2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã. 

Cụ thể:

- Phụ lục I gồm 03 quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phụ lục II gồm 03 quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Phụ lục III gồm 01 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 3.684