Tìm kiếm thông tin
QĐ quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/09/2018

1.Phạm vi điều chỉnh:

Quy định cơ chế phối hợp thực hiện hiện liên thông và trách nhiệm cụ thể các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

UBND các huyện, thị xã , thành phố Huế (viết tắt là UBND cấp huyện).

UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã);

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Nguyên tắc phối hợp liên thông

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm góp phần đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời đảm bảo các thủ tục đất đai được thực hiện song song, đồng bộ, chặt chẽ, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Quy định rõ nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp thực hiện liên thông nhằm đảm bảo triển khai thông suốt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp trong việc giải quyết TTHC về đất đai.

 Nâng cao tính chủ động phối hợp đồng thời bảo đảm trình tự, thủ tục, giảm thời gian thực hiện theo quy định hiện hành và cập nhật các quy định mới trong quá trình giải quyết công việc.

Nội dung Quyết định: Xem file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Nguồn (thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.554
Truy câp hiện tại 1.331