Tìm kiếm thông tin
Chỉ thị tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 04/09/2018

Ngày 25/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, nội dung Chỉ thị như sau:

 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức bộ máy bên trong của một số sở, ban, ngành từng bước được sắp xếp tinh gọn, phù hợp; khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp giữa các cơ quan, đơn vị; công tác tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nhận thức chính trị, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức bộ máy, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tổ chức bộ máy của một số cơ quan vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, mối quan hệ phối hợp của một số cơ quan, tổ chức chưa thật sự rõ ràng; việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, số đơn vị sự nghiệp chuyển sang cơ chế tự chủ kinh phí hoạt động chưa nhiều. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số cơ quan hành chính chưa nghiêm; tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại một