Tìm kiếm thông tin
Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp, Luật Quốc phòng và Luật An ninh mạng.
Ngày cập nhật 16/10/2018

Ngày 12 tháng10  năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã  tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp, Luật Quốc phòng và Luật An ninh mạng. Hội nghị có sự tham gia của hơn 92 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phối phổ biến giáo dục pháp luật thị xã  và các  xã, phường có đại diện lãnh đạo UBND; Trưởng Công an, Chỉ huy trương Quân sự và công chức Tư pháp- Hộ tịch.

 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 gồm có 12 chương, 108 điều, tăng 04 chương và 20 điều so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong ngăn chặn tình trạng phá rừng, suy giảm rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra phức tạp; sản xuất lâm nghiệp bị chia cắt thành các giai đoạn riêng lẻ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; công nghiệp chế biến lâm sản chủ yếu nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, năng suất, giá trị gia tăng thấp; đóng góp của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế của cả nước rất thấp, thu nhập của người làm nghề rừng thấp do đó để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với ngành lâm nghiệp như quản lý, sử dụng hiệu quả rừng và đất rừng; đóng góp tương xứng với tiềm năng cho nền kinh tế quốc dân; phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập đầy đủ, hài hòa với xu hướng quản trị rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường. Luật Lâm nghiệp năm 2017 cụ thể hóa các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Luật Quốc phòng năm 2005. Luật thể chế quan điểm, chủ trương mới của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, bảo đảm tính hợp hiến và thống nhất của Luật quốc phòng với các quy định của pháp luật có liên quan. Luật hướng đến mục tiêu giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Với 7 Chương, 40 Điều, Luật  quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ  05 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 Luật này có những ý kiến, những cách hiểu chưa đúng với tinh thần của Luật, như: Luật cản trở an toàn thông tin của người dùng, cấm dùng google, facebook và các trang mạng xã hội. Luật An ninh mạng được thông qua trong bối cảnh không gian mạng phát triển bùng nổ như hiện nay, thật sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, cũng bảo đảm công tác an ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế và bảo đảm các điều kiện hội nhập quốc tế về an ninh mạng. Qua hội nghị này nhằm triển khai, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã nâng cao kiến thức pháp luật để từ đó ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật./.

 

Trọng Quốc (P. Tư pháp)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.422