Tìm kiếm thông tin
Thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 15/11/2018

Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thị xã Hương Trà

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1.Tham mưu giúp UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã về chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan, địa phương, trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trên địa bàn thị xã.

2. Tham mưu UBND thị xã đề ra giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã.

3.Chỉ đạo các cơ quan, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT góp phần phục vụ phát triển KTXH thị xã

4.Tham gia ý kiến về các chính sách, Kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn thị xã

5. Gíup Uỷ ban nhân dân thị xã và Chủ tịch UBND thị xã  kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án quan trọng về ứng dụng CNTT trên địa bàn

6.Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thị xã và cấp có thẩm quyền.

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Tổ Gíup việc Ban Chỉ đạo CNTT thị xã:

Gíup Ban Chỉ đạo CNTT triển khai các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo CNTT phân công

Kịp thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã. Tham mưu đề ra gaiir pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn thị xã.

Bao cáo, tổng hợp hoạt động chunbg của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin thị xã.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.970
Truy câp hiện tại 4.858