Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 28/11/2018

Trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND phường về cải cách hành chính năm 2018, UBND phường Hương Xuân đã đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 với những kết quả nổi bật như sau:

 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, Đảng ủy, HĐND phường  Hương Xuân đã ban hành Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính tên địa bàn phường từ nay đến năm 2020, trên cơ sở đó để Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện. Để cụ thể thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường, ngay từ đầu năm, UBND phường hương Xuân đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của phường, từ đó làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của cả năm.

Trong năm 2018, UBND đặc biệt chú trọng công tác quán triệt, triển khai và tuyên truyền về CCHC, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 20a ngày 12/02/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; đã chỉ đạo cán bộ, công chức, các cá nhân liên quan có nhiều bài viết tuyên truyền về nội dung cải cách hành chính trên nhiều hình thức và phương tiện khác nhau như có bài viết đăng lên Trang TTĐT phường, Trang TTĐT thị xã và phát trên hệ thống Đài truyền thanh của phường; kết hợp lồng ghép công tác quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện tại các phiên họp, hội nghị từ Đảng ủy đến HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên.

Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của phường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thể thức, nội dung, hệ thống văn bản do HĐND, UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ. Trong những năm gần đây, chưa có trường hợp văn bản quy phạm pháp luật nào được ban hành nhưng phải kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2018. Trong năm 2018, đã tổ chức 01 đợt rà soát đối với hệ thống văn bản được ban hành từ cuối năm 2017 đến nay, kết quả có 03 văn bản Nghị quyết của HĐND hết hiệu lực thi hành và UBND phường đã ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND phường ban hành hết hiệu lực thi hành.

- Công tác kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa TTHC đã được công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên.

- Việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND phường được tổ chức, quản lý chặt chẽ trên cơ sở quy định quy chế hoạt động của Bộ phận. Bộ phận TN&TKQ hiện đại được bố trí gồm 5 công chức chuyên môn và 2 lãnh đạo UBND do Chủ tịch UBND phường làm Trưởng bộ phận và các công chức chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ của tất cả các lĩnh vực, TTHC thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp phường.

Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ tuân thủ nghiêm túc quy định về đồng phục, có bảng tên công chức trên bàn làm việc, đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm túc việc lập các loại phiếu, sổ theo dõi tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trong giao dịch thủ tục hành chính theo quy định, tất cả các hồ sơ thủ tục đều được giao trả đúng hẹn. Công tác rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện thường xuyên theo quy định. Theo đó các thủ tục được niêm yết công khai đều có đính kèm đầy đủ các loại biểu mẫu, hướng dẫn giấy tờ, hồ sơ liên quan cũng như niêm yết cụ thể về thời gian hẹn trả kết quả và mức thu phí, lệ phí, quy trình giải quyết đối với từng loại thủ tục hành chính tại bảng niêm yết.

Trong năm, Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường đã thực hiện tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả giao dịch TTHC cho 3.242 trường hợp, cụ thể:

* Đối với lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch: Chủ yếu giao dịch các thủ tục hành chính như chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của việt Nam cấp hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực chữ ký; thủ tục chứng thực việc sửa đổi bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch gồm 2.404 lượt giao dịch trên lĩnh vực Tư pháp. Đối với lĩnh vực Hộ tịch có 636 lượt giao dịch chủ yếu với các thủ tục như đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký lại khai sinh; cấp bản sao trích lục hộ tịch; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

* Đối với lĩnh vực Xây dựng - Đô thị - Môi trường: Chủ yếu thực hiện thủ tục lập phiếu hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho 32 trường hợp.

* Đối với lĩnh vực đất đai: Đã lập phiếu tiếp nhận giao dịch 84 trường hợp gồm chủ yếu là hồ sơ xin xác nhận cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cung cấp dữ liệu đất đai, thủ tục đăng ký biến động đất đai; trong đó đã thực hiện liên thông thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công 44 hồ sơ.

* Đối với lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:             Đã thực hiện giao dịch 86 trường hợp, chủ yếu tập trung vào các thủ tục đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật 30 trường hợp, lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội 12trường hợp, lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho đối tượng là người có công với cách mạng 7 trường hợp, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH 31trường hợp, công nhận gia đình văn hoá 01 hồ sơ, công nhận hộ nghèo phát sinh 01 trường hợp.

- Trong quá trình giao dịch thủ tục hành chính, Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường đã kết hợp triển khai lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với công chức trong giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường. Kết quả trong năm đã có 239 phiếu đánh giá được tổ chức, công dân bỏ vào thùng phiếu, tất cả các phiếu đều đánh giá hài lòng trên tất cả các nội dung mà tiêu chí đưa ra.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường đã được thực hiện tốt, các phòng làm việc đều được trang bị máy vi tính có kết nối mạng Internet. Hiện tại, UBND phường đang duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử phường và sử dụng phần mềm dùng chung gồm hệ thống xác thực tập trung SSO.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng được lãnh đạo phường đặc biệt chú trọng quan tâm, hiện nay trình độ chuyên môn của cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường được chuẩn hóa, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận. Hiện nay, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường có 07 người, trong đó trình độ chuyên môn Đại học 06 người, Trung cấp 01 người.

- Về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015: Trong năm, UBND phường đã tiến hành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 gồm 23 lĩnh vực/119 thủ tục; chấp hành nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo các quy trình được xây dựng và phê duyệt.

- Để quản lý chặt chẽ hoạt động của cán bộ, ccông chức trong công tác CCHC thì việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo UBND phường đối với hoạt động của cán bộ, công chức phường trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung, đặc biệt đối với hoạt động của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường; phương thức kiểm tra, giám sát trực tiếp, qua hoạt động trang Trang thông tin điện tử phường, trang Điều hành Hồ sơ công việc, thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, thông qua hệ thống camera giám sát tại phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ phường và thông qua phản ánh của công dân, tổ chức khi đến giao dịch với công chức phường; định kỳ hàng tuần đều có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chuyên môn.

Nhìn chung, trong năm 2018 này, Công tác CCHC trên địa bàn phường Hương Xuân có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được duy trì có nề nếp, công tác tiếp nhận và trả hồ sơ được thực hiện tốt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào những hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi, giảm được phiền hà cho nhân dân khỏi phải đi lại nhiều lần, tăng trách nhiệm cho cán bộ, công chức khi thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ công chức phường có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch. Cán bộ, công chức chấp hành tốt giờ giấc làm việc theo quy định; mọi ý kiến của công dân đều được trả lời thỏa đáng, góp phần giải quyết công việc kịp thời tạo được sự phấn khởi, đồng tình ủng hộ và tin tưởng của nhân dân.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.826
Truy câp hiện tại 4.814