Tìm kiếm thông tin
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND thị xã Hương Trà phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 23/11/2018

Ngày 28/9/2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định 813/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND thị xã Hương Trà phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.

 

Trong đó:

Lĩnh vực công chức, viên chức (2 TTHC)

Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (2 TTHC)

Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17 TTHC)

Lĩnh vực thi đua khen thưởng (6 TTHC)

Lĩnh vực Tôn giáo (9 TTHC)

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (3 TTHC)

Lĩnh  vực Hộ tịch (16 TTHC)

Lĩnh vực Chứng thực (12 TTHC)

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (7 TTHC)

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh (5 TTHC)

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động HTX (19 TTHC)

Lĩnh vực gia đình (6 TTHC)

Lĩnh vực lao động tiền lương (2 TTHC)

Lĩnh vực người có công (2 TTHC)

Lĩnh vực BTXH (20 TTHC)

Lĩnh vực phòng chống TNXH (4 TTHC)

Lĩnh vực GD –ĐT (34 TTHC)

Lĩnh vực Viễn thông (4 TTHC)

Lĩnh vực xuất bản (2 TTHC)

Lĩnh vực công thương (9 TTHC)

Lĩnh vực đất đai (27 TTHC)

Lĩnh vực Môi trường (2 TTHC)

Lĩnh vực TN nước (2 TTHC)

Lĩnh vực nhà ở và công sở (3 TTHC)

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (4 TTHC)

Lĩnh vực hoạt động xây dựng (7 TTHC)

Lĩnh vực Quy hoạch (9 TTHC)

Lĩnh vực y tế (1 TTHC)

Lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng (4 TTHC)

Lĩnh vực Tài chính kế hoạch (10 TTHC)

Lĩnh vực Lâm nghiệp (20 TTHC)

Lĩnh vực Nông nghiệp (5 TTHC)

 

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.984
Truy câp hiện tại 4.868