Tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ngày cập nhật 28/11/2018

Ngày 19/11/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTG về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

 

Với mục đích yêu cầu đó là:

­- Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới; gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Kết hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Quá trình hình thành, phát triển gắn với vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu, đóng góp nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Những kết quả đạt được trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

- Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; tham gia ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và dự thảo các văn bản khác có liên quan.

- Những gương điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… trong cả nước, cả tỉnh nói chung và ở thị xã Hương Trà nói riêng.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023!

- Cán bộ, hội viên, nông dân Thừa Thiên Huế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023!

- Cán bộ, hội viên, nông dân thị xã Hương Trà thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023!

- Cán bộ, hội viên, nông dân Thừa Thiên Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

- Cán bộ, hội viên, nông dân thị xã Hương Trà quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

- Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới!

- Nông dân thị xã Hương Trà phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 1.116