Tìm kiếm thông tin
Triển khai thực hiện Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày cập nhật 18/12/2018

UBND thị xã phổ biến và tuyên truyền đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường nội dung Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, cụ thể như sau:

 

1. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 59 của Nghị định trên.

2. Điều kiện cấp mới chứng thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 60 của Nghị định trên.

3. Hồ sơ cấp chứng thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 61 của Nghị định trên.

4. Trình tự thủ tục cấp chứng thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 62 của Nghị định trên.

5. Điều kiện, Trình tự, thủ tục gia hạn chứng thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 63, 64 của Nghị định trên.

6. Điều kiện thay đổi nội dung thông tin, các trường hợp thay đổi nội dung thông tin, trình tự, thủ tục thay đổi nội dung thông tin thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 65, 66, 67 của Nghị định trên.

7. Các trường hợp thu hồi; Thẩm quyền đề nghị thu hồi; Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi chứng thư số. Nội dung này được quy định tại Chương VII, Điều 68, 69, 70 của Nghị định trên.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 128